Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1309. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine Kočevje, stran 1819.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na 25. redni seji dne 3. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine Kočevje
1. člen
Za območje Občine Kočevje se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za investicije v šolstvo in šport v Občini Kočevje do leta 2001.
Referendum se razpiše za vsa naselja v Občini Kočevje.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 11. 5. 1997 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom za investicije v šolstvo in šport, se bodo uporabila za izvajanje programa investicij v šolstvo in šport v Občini Kočevje, in sicer za:
– gradnjo nove osnovne šole v Mestnem logu
– gradnjo športne dvorane v Kočevju
– gradnjo telovadnice pri OŠ Stara Cerkev.
Za realizacijo programa je skupno treba zagotoviti 1,069.000 SIT, s samoprispevkom za investicije v šolstvo in šport pa bo predvidoma zbrano 400,000.000 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za 4 leta, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2001.
5. člen
Samoprispevek za investicije v šolstvo in šport bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kočevje:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila in druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače po stopnji 1,5% od neto plače, nadomestila in drugih osebnih prejemkov ter plačil po pogodbah o delu,
2. zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti :
– 1,5% od neto zavarovalne osnove
– od ugotovljenega dobička po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 1,5% od izplačane pokojnine,
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka,
5. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več zgoraj navedenih virov, plačujejo za vsak vir posebej.
Samoprispevek za investicije v šolstvo in šport obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi in zasebni delodajalci ter drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč in samostojnim podjetnikom bo obračunal in odtegoval samoprispevek Davčni urad Kočevje – izpostava Kočevje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka izplačevalec dostavi Oddelku za proračun in finance Občine Kočevje seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Samoprispevka za investicije v šolstvo v denarju ni mogoče uvesti:
– od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči,
– od priznavalnin,
– od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
– od denarnega nadomestila za telesno okvaro,
– od dodatka za pomoč in postrežb,
– od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
– od štipendij ter od nagrad, ki jih prejmejo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi,
– od plač delavcev in drugih občanov, ki ne presegajo zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev.
7. člen
Sredstva samoprispevka za investicije v šolstvo in šport se bodo zbirala strogo namensko na posebnem računu Občine Kočevje pri Agenciji RS za plačilni promet Kočevje – občinski samoprispevek za investicije v šolstvo in šport.
S sredstvi samoprispevka bo upravljal župan, ki je tudi odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sredstev samoprispevka.
Župan mora o zbranih in porabljenih sredstvih ter o gospodarjenju s sredstvi samoprispevka za investicije v šolstvo in šport poročati občinskemu svetu vsake tri mesece in podatke tudi javno objaviti.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Agencija RS za plačilni promet ter Davčni urad – izpostava Kočevje v okviru svojih pristojnosti.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka za investicije v šolstvo in šport opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski inciativi.
Izid glasovanja se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi občani Občine Kočevje, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Kočevje.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
OBČINA KOČEVJE
Na referendumu 11. 5. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2001 na območju Občine Kočevje, ki se bo uporabil za izvedbo investicij v šolstvo in šport, glasujem
ZA         PROTI
                         (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Kočevje.
13. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 3. 4. 1997.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-1/97-151
Kočevje, dne 13. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost