Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1330. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej, stran 1862.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 – 18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96) je Občinski svet občine Šentjernej na 24. redni seji dne 24. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šentjernej
I. UVODNA ODLOČBA
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej je Občina Šentjernej.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Šentjernej.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Šentjernej.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Šentjernej.
Sedež javnega zavoda je: Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Apnenik, Brezje pri Šentjerneju, Breška vas, Cerov log, Čadraže, Čisti breg, Dobravica, Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Mokro polje, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Maharovec, Drama, Drča, Gorenja Brezovica, Gorenja Gomila, Gorenja Stara vas, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenje Mokro polje, Gorenje Vrhpolje, Gorenji Maharovec, Groblje pri Prekopi, Gruča, Hrastje, Hrvaški Brod, Imenje, Javorovica, Ledeča vas, Loka, Mali Ban, Mihovica, Mihovo, Mršeča vas, Orehovica, Ostrog, Polhovica, Prapreče pri Šentjerneju, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Rakovnik, Razdrto, Roje, Sela pri Šentjerneju, Šentjakob, Šentjernej, Šmalčja vas, Šmarje, Tolsti vrh, Veliki Ban, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri Šentjerneju, Zameško, Žapuže, Žerjavin, Žvabovo.
Okoliš, iz katerih se vpisujejo otroci v podružnico šole, podrobno določi zavod s pravili.
V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.
Ime enote vrtca je Osnovna šola Šentjernej – Vrtec Čebelica. Sedež vrtca je Trubarjeva cesta 8, 8310 Šentjernej.
4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja.
Za opravljanje svoje osnovne dejavnosti lahko opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/55.51 – storitve menze.
5. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevnih skupnostih in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
IV. PEČAT ZAVODA
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Osnovne šole Šentjernej.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. PODRUŽNICE ŠOLE
7. člen
Osnovna šola Šentjernej ima podružnico šole: Orehovica.
Namen organiziranja podružnične šole je izvajanje izobraževalnega programa na drugi lokaciji.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Šentjernej – podružnica Orehovica. Sedež podružnice je Orehovica 14, 8310 Šentjernej.
VI. ORGANI ZAVODA.
8. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– svet staršev,
– strokovni organi:  – učiteljski zbor,
            – vzgojiteljski zbor,
            – oddelčni učiteljski zbor,
            – razrednik,
            – strokovni aktiv.
9. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Šentjernej, enega predstavnika staršev izvoli izmed svojih članov svet staršev centralne šole, enega svet staršev podružnice in enega svet staršev vrtca.
Trije predstavniki delavcev zavoda se izvolijo iz centralne šole, eden iz podružnice šole ter eden iz enote vrtca.
Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo delo v centralni šoli, v podružnici šole in v enoti vrtca. Voli se na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev centralne šole, podružnice šole in enote vrtca lahko predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev centralne šole in podružnice šole ter enote vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole ob njegovem konstituiranju.
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
VII. VODJA PODRUŽNICE OZIROMA ENOTE
11. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice, enoto vrtca pa vodja enote. Imenuje in razrešuje ju ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole oziroma enote vrtca. Vodja podružnice oziroma vodja enote ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole oziroma enote vrtca;
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole oziroma enote vrtca;
– predlaga nadstandardne programe;
– skrbi za sodelovanje podružnice šole oziroma enote vrtca z okoljem;
– obvešča starše o delu podružnice šole oziroma enote vrtca;
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
12. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Šentjernej, uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Šentjernej v skladu z zakoni in statutom Občine Šentjernej, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu Občine Šentjernej se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
X. JAVNOST DELA
16. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda razen v primerih, kot je to določeno z zakonom in drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
17. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta šole v skladu s tem odlokom.
19. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
20. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Šentjernej, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod številko SRG 1080/93.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v Občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/92.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-36/95
Šentjernej, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost