Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1327. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec, stran 1858.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96), je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 4. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Druga osnovna šola Slovenj Gradec (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Druga osnovna šola Slovenj Gradec.
Sedež zavoda: Kopališka ulica 27, Slovenj Gradec.
V sestavo Druge osnovne šole sodijo:
– Matična osnovna šola v Slovenj Gradcu, Kopališka ulica 7,
– Podružnična osnovna šola v Pamečah, Pameče 134, Slovenj Gradec,
– organizacijska enota Športna dvorana in stadion Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Druga osnovna šola Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
4. člen
Vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se urejajo s pravili zavoda.
Pravila zavoda sprejme svet šole z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
Pravila zavoda začno veljati, ko k njim izda soglasje Svet mestne občine Slovenj Gradec.
II. ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju:
– naselja:
Gradišče, Gmajna, Pameče in Troblje,
– dele naselij:
Stari trg (hišne številke od 293 dalje),
Legen (hišne številke 103a, 103b, 103c, 106, 107),
Šmartno (hišne številke 1, 2, 240, 240a, 240b, 240c, 240d, 240g, 240h, 241, 241a in hišne številke od 242 do vključno 258).
– ulice v mestu Slovenj Gradec:
Celjska cesta (neparne številke), Ulica heroja Vrunča, Partizanska pot, Gosposvetska cesta, Ozka ulica, Vorančev trg, Trg svobode, Glavni trg, Cankarjeva ulica, Šolska ulica, Sejmiška ulica, Gubčeva ulica, Poštna ulica, Kidričeva ulica, Francetova cesta, Bernekerjeva ulica, Meškova ulica, Pohorska cesta, ulica Pohorskega bataljona, Iršičeva ulica, Čebularjeva ulica, Kopališka ulica, Legenska cesta, Jaskova ulica, Pavčkova ulica, Malgajeva ulica, Zidanškova ulica, Jakčeva ulica, Kreševa ulica, Prešernova ulica, Levstikova ulica in Rozmanova ulica in del Maistrove ulice.
Matična enota je Druga osnovna šola, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– H/55.51 – storitve menz,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
7. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
8. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Svet mestne občine Slovenj Gradec,
– pet članov, predstavnikov delavcev zavoda, ki jih izmed delavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno izvolijo delavci zavoda in
– trije člani, predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci podružnične šole in organizacijske enote.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja sveta je določen zakonu in v pravilih zavoda.
11. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja določa zakon in pravila zavoda.
12. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev, strokovnih in drugih organov zavoda določajo pravila zavoda.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu lahko določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Primanjkljaj sredstev, ki bi v zavodu nastal pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe, ki ga v skladu z 81. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) financira država, primanjkljaj iz naslova 82. člena zakona pa ustanovitelj v obsegu sredstev, ki jih zagotovi država v zagotovljenem delu proračuna za družbene dejavnosti.
16. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.
Podružnična osnovna šola in organizacijska enota v pravnem prometu nimata pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za svoje obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi zavod upravlja.
17. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka nadaljuje delo ravnatelja do izteka mandata. Po izteku mandata se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in v pravilih zavoda.
19. člen
Zavod mora sprejeti pravila zavoda in izvoliti svet šole v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Do izvolitve sveta šole v skladu s tem odlokom upravlja naloge sveta šole dosedanji svet šole.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Druge osnovne šole Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 11/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-002/97
Slovenj Gradec, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost