Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1314. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 1997, stran 1837.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 24. redni seji dne 20. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loška dolina za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Loška dolina za leto 1997 se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter drugih nalog v skladu z zakonom o financiranju občin.
II. PRORAČUN
2. člen
Proračun občine sestavljata v splošnem delu bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave, prihodki za financiranje drugih nalog, prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, prihodki v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter načrtovani odhodki.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po posameznih natančnejših namenih.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Loška dolina za leto 1997 znašajo:
---------------------------------------------------------------
         bilanca prihodkov     račun financiranja
            in odhodkov
---------------------------------------------------------------
prihodki       386,985.099,66
odhodki       378,670.113,66        8,314.986,00
---------------------------------------------------------------
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Od prihodkov iz 3. člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v proračunsko rezervo.
Izločanje v rezervo se praviloma vrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. 12. 1997 in preneha, ko sredstva rezerv dosežejo 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 1997.
5. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč;
2. za zagotovitve sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
Sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta 1997, o uporabi teh sredstev odloča župan.
O uporabi sredstev iz točke 1 do višine 20% za posamezni namen odloča župan in o svojih odločitvah poroča na prvi naslednji seji občinskemu svetu.
6. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
1. za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
2. za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo na postavko v posebnem delu, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.
7. člen
Sredstva proračuna se proračunskim porabnikom delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave se zagotavljajo v višini, opredeljeni v 51. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je navedena v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunski uporabniki morajo do 1. 12. 1997 predložiti finančne načrte za naslednje leto.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja objektov, ki bodo odobreni, na podlagi razpisov na državni ravni.
Namenska sredstva iz državnega proračuna se smejo porabiti izključno za prejete namene.
9. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
11. člen
Prosta denarna sredstva na žiro računih Občine Loška dolina razporeja župan. Prihodki od gospodarjenja s temi sredstvi se vplačujejo v proračun.
IV. ZADOLŽEVANJE
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva obvezne rezerve;
2. najame posojilo, največ do 5% sredstev proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, odloča občinski svet.
14. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi odloča občinski svet.
15. člen
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namembnost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Do ureditve premoženjskopravnih razmerij med Občinama Loška dolina in Cerknica po 100. členu zakona o lokalni samoupravi, se občine ne smejo zadolževati in izdajati soglasij in poroštev po 18. in 19. členu zakona o financiranju občin.
17. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 065-3/97
Loška dolina, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost