Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1320. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina, stran 1841.

Na podlagi 3., 7., 32. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 23. redni seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz lokalnega plinskega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina.
Ta odlok je tudi koncesijski akt za koncesijo gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v smislu tega odloka je koncesionar, ki v skladu s predpisi opravlja to gospodarsko javno službo.
Koncesionar je oseba zasebnega prava, ki opravlja gospodarsko javno službo iz tega odloka na podlagi koncesijskega razmerja z Občino Rogaška Slatina kot koncedentom.
3. člen
Za izvajanje oskrbe z zemeljskim plinom Občina Rogaška Slatina podeli koncesijo enemu koncesionarju.
Koncesionar plačuje Občini Rogaška Slatina letno plačilo koncesije na način in v višini, kot je to dogovorjeno v koncesijski pogodbi.
Koncesionar opravlja javno službo oskrbe z zemeljskim plinom, v letu 1997 dogradi projektirano plinsko mrežo v mestu Rogaška Slatina, pripravlja načrte razvoja plinskega omrežja na območju občine, ugotavlja tekoče in perspektivne potrebe po zemeljskem plinu, sklepa pogodbe za nabavo zemeljskega plina ter pogodbe za dobave zemeljskega plina odjemalcem.
4. člen
Koncesija za oskrbo z zemeljskim plinom se odda koncesionarju za celotno območje Občine Rogaška Slatina.
5. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora oseba zasebnega prava, ustanovljena po slovenskem pravu, s sedežem v Sloveniji in registrirana za opravljanje te dejavnosti,
– zaposlovati mora ustrezno število delavcev, potrebnih za izvajanje oskrbe z zemeljskim plinom,
– razpolagati mora z drugo potrebno opremo in poslovnimi prostori ter finančnimi sredstvi za dograditev plinskega omrežja in opravljanje oskrbe z zemeljskim plinom.
6. člen
Koncesija za oskrbo z zemeljskim plinom se odda brez javnega razpisa.
Koncesionarja določi s soglasjem občinskega sveta župan Občine Rogaška Slatina, na podlagi vloge pravne osebe, z odločbo.
Pravna oseba mora vlogo za podelitev koncesije vložiti v roku 30 dni od dneva veljavnosti tega odloka.
7. člen
Koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Za Občino Rogaška Slatina kot koncedenta podpiše koncesijsko pogodbo župan Občine Rogaška Slatina. Sopodpisnik koncesijske pogodbe za območje Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina je predsednik Sveta MKS Rogaška Slatina.
Če koncesijska pogodba ni sklenjena v 90 dneh od dneva dokončnosti odločbe o določitvi koncesionarja, se opravi javni razpis za podelitev koncesije oziroma se javni razpis ponovi.
8. člen
Koncesijska pogodba se sklene za 30 let.
V koncesijski pogodbi se stranki dogovorita, da bosta vsakih 5 let v času trajanja koncesijskega razmerja preizkusili določbe koncesijske pogodbe in se po potrebi o njih ponovno dogovorili.
Vsaka stranka lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom, ki se določi v koncesijski pogodbi in ne sme biti krajši od 5 let.
9. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgano opravljati oskrbo z zemeljskim plinom do dneva, ko opravljanje te gospodarske javne službe prevzame drug izvajalec.
10. člen
Koncendent lahko razdre koncesijsko pogodbo, če:
– koncesionar neprekinjeno 3 dni po svoji krivdi preneha opravljati gospodarsko javno službo,
– koncesionar krši zakon in občinske odloke tako, da s svojim ravnanjem močno ogroža varnost oskrbe s plinom, ali ogroža življenje in premoženje ljudi oziroma okolje in s svojim ravnanjem nadaljuje kljub opozorilu, da svoje napake v razumnem roku ne odpravi,
– pride do prisilnega poplačila terjatev, zavarovanih s hipoteko ali zastavno pravico na plinski infrastrukturi, pa je koncesionarju s tem deloma ali v celoti onemogočeno opravljanje javne službe po tem odloku.
Podrobneje se pogoji in medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju koncesijske pogodbe določijo v koncesijski pogodbi.
11. člen
Koncedent lahko brez odpovedi ali razdrtja koncesijske pogodbe odkupi koncesijo. Podrobnejši pogoji za odkup koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
12. člen
Koncedent lahko začasno prevzame za koncesionarjev račun izvajanje distribucije zemeljskega plina v lastni režiji, če:
– koncesionar zaradi ravnanja pri njem zaposlenih ljudi ne zagotovi opravljanja te gospodarske javne službe,
– koncesionar pri prenehanju koncesijskega razmerja ne zagotovi nepretrganega opravljanja distribucije zemeljskega plina do dneva, ko opravljanje te gospodarske javne službe prevzame drug izvajalec.
13. člen
Koncesionar ne more prenesti oskrbe z zemeljskim plinom ali katerekoli sestavine te gospodarske javne službe na drugo osebo brez soglasja koncendenta.
II. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Področje izvajanja gospodarske javne službe distribucija zemeljskega plina v Občini Rogaška Slatina ureja poleg tega odloka še odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96), pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega sistema Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96), tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 27/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-1/97
Rogaška Slatina, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost