Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1376. Odlok o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje, stran 1929.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3. 4. 1996.
Celje, dne 3. aprila 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi določil 3. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83), ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95 in 77/96) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje
1. Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom je urejena plovba s čolni na vesla in podobnimi plovili brez motornega pogona na reki Savinji s pritoki in na umetni zajezitvi Šmartinsko jezero na območju Mestne občine Celje. Ureja se:
1. Plovbni režim,
2. Plovbna območja, sidrišča in prezimovališča,
3. Oprema in oddajanje plovil,
4. Vpis plovil v vpisnik,
5. Nadzorstvo.
2. člen
Plovba je dovoljena na celotnem toku reke Savinje, delu Ložnice in na Šmartinskem jezeru, s pogojem spoštovanja zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe, pravilnika o čolnih in plavajočih objektih in tega odloka.
3. člen
V besedilu odloka so uporabljeni izrazi iz zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe.
V tem odloku so dodatno uporabljeni posamezni izrazi in imajo naslednji pomen:
– Območje plovbe: z bojami označeno območje na Šmartinskem jezeru, ki je, razen v sidriščih, od obale oddaljeno najmanj 50 m in je namenjeno plovbi.
– Sidrišča: deli obale Šmartinskega jezera, ki so urejeni in pripravljeni za sidranje, splavljanje in prezimovanje plovil. Sidrišče na Savinji je le eno – na “Špici”, pri objektu Kajak-kanu klubu.
– Plovila so: čolni na vesla, športni veslaški čolni, jadrnice, kajaki, kanuji, jadralne deske, pedalini, plavajoči objekti – ploščadi namenjene kopalcem ali pristajanju plovil, posebna plovila.
2. Plovni režim
4. člen
Prepovedana je vožnja s plovili na motorni pogon. Pristojni organ iz zadnje alinee tega člena lahko izda dovoljenje za plovbo s plovilom na motorni pogon, razen za plovila na motorni pogon s tekočimi gorivi.
Na reki Savinji je dovoljena plovba s čolni na vesla. Plovba s plovili iz 3. člena je dovoljena na Šmartinskem jezeru v mejah plovbnega območja v času od zore do mraka.
Izven plovnega območja je dovoljena plovba plovil, ki se uporabljajo za reševanje ljudi, vodnogospodarske in vzdrževalne posege ter ribiško-gojitvene in raziskovalno-razvojne namene.
Dovoljenje za plovbo po celotni površini jezera, za plovbo plovil na motorni pogon iz prve alinee tega člena in za plovbo posebnih plovil izdaja lastnikom plovil Oddelek za okolje in prostor ter promet Mestne občine Celje.
5. člen
Plovilo sme izpluti pod pogojem:
– da ima dovoljenje za plovbo;
– da je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova plovna usposobljenost;
– da plovilo upravlja usposobljena oseba.
Sposobnost plovila za plovbo pred vsako uporabo zagotovi oseba, ki s plovilom upravlja.
6. člen
Na jezeru je posebej prepovedano:
– plovba s plovili, ki nimajo predpisanega dovoljenja za plovbo;
– plovba s plovili, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem;
– plovba izven predpisanega plovnega območja;
– oviranje plovbe drugih plovnih objektov;
– motenje ribiške ali lovsko-gojitvene dejavnosti;
– poškodovanje naprav in objektov plovnega območja ter brežini;
– onesnaževanje vode in okolja;
– plovba v času izvajanja vodnogospodarskih posegov, če bi bili ti zaradi plovbe plovil moteni ali bi bila ogrožena varnost ljudi;
– prevažanje oseb, ki so v takem psihičnem stanju, pod vplivom alkohola in drugih psihotropnih snovi, da lahko ogrozijo osebno varnost in varnost drugih udeležencev na plovbi.
3. Plovna območja, sidrišča in prezimovališča
7. člen
Plovba je dovoljena na reki Savinji in delu pritoka Ložnica od izliva do “Butejevega mostu” na Ljubljanski cesti ter na Šmartinskem jezeru s pogojem izpolnjevanja plovnega reda in območja plovbe iz 3. člena tega odloka.
Območje povezuje s prostorskimi akti določena sidrišča.
8. člen
Plovno območje in sidrišča določa Mestna občina Celje, oddelek za okolje in prostor ter promet. Označeno je, na geografski karti v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka. Karta je obvezno izhodišče za ureditveni načrt jezera.
Na območju sidrišč je potrebno urediti tudi prezimovališča.
9. člen
Pravne in fizične osebe morajo uporabljati predpisana sidrišča tako, da je ob normalnem nivoju vode zagotovljeno varno izplutje, pristajanje ter sidranje plovil.
4. Oprema in oddajanje plovil
10. člen
Plovila za prevoz oseb morajo imeti naslednjo opremo:
– sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje;
– dvoje vezi ustrezne dimenzije in dolžine za privez plovila;
– dve vesli s tremi vilicami ali eno veslo z dvojno lopato;
– vedro ali korec z navezano vrvico za izmetavanje vode iz plovila;
– rešilni pas s 25 m dolgo vrvjo;
– rešilne jopiče v takem številu, kolikor oseb je v plovilu dovoljeno prevažati;
– na bokih plovila pritrjeno prijemalno vrv.
11. člen
V pristanih, kjer se oddajajo plovila v začasno uporabo, mora biti na vidnem mestu izobešeno navodilo za uporabo plovila, cenik in obratovalni čas.
Plovila se lahko oddajo v začasno uporabo samo polnoletnim oziroma za plovbo usposobljenim osebam.
Pravne in fizične osebe, ki oddajajo plovila v začasno uporabo, tega ne smejo oddati osebi, za katero je mogoče sklepati, da je v takšnem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi, da ne bi mogla varno upravljati plovila.
5. Vpis plovila v vpisnik
12. člen
V vpisnik plovil morajo biti vpisana vsa plovila, razen:
– čolna, ki pripada ladji;
– športnega veslaškega čolna, kajaka in kanuja;
– jadralne deske.
13. člen
Plovila se v skladu z zakonskimi predpisi vpisujejo v vpisnik plovil, ki se vodi pri Oddelku za okolje in prostor ter promet Mestne občine Celje.
Zahtevo za vpis, spremembo vpisa ali izpis plovila vloži lastnik plovila pri organu iz predhodnega odstavka.
V vpisnik plovil se vpisuje plovilo, katerega lastnik ima stalno prebivališče ali sedež firme na območju Mestne občine Celje ali pa se plovilo pretežno uporablja na tem območju.
14. člen
Vpis plovil in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo se izvaja v skladu z zakonom o varnosti pomorske in notranje plovbe, pravilnikom o čolnih in plavajočih objektih ter tem odlokom.
15. člen
Plovilo, ki je vpisano v vpisnik plovil iz 13. člena tega odloka, mora biti označeno z oznako, pod katero se vodi v vpisniku plovil.
Način označevanja plovil se izvaja v skladu s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.
16. člen
Oddelek za okolje in prostor ter promet Mestne občine Celje izda imetniku pravice razpolaganja oziroma lastniku plovila dovoljenje za plovbo, prevoz in sidranje na jezeru.
S posebno odločbo istega organa se lastnikom v Celju vpisanih plovil, v primeru naravne nesreče poplave v Celju, lahko naloži izvajanje reševanja po posebnem načrtu Mestne občine Celje.
6. Nadzorstvo
17. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 4., 5. in 6. členom, ter 10., 11., 12. in 15. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Oseba, ki opravlja samostojno dejavnost v zvezi s plovbo po jezeru, se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 50.000 SIT
18. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor ravna v nasprotju s 4., 5. in 6. členom ter 10. in 11. členom tega odloka.;
– kdor se vozi z neregistriranim plovilom iz 12. člena tega odloka;
– kdor ne označi plovila v skladu s 15. členom tega odloka.
19. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje na mestu samem, kdor stori dejanje iz 4., 5., in 6. člena tega odloka.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija in organi za notranje zadeve v skladu s svojimi pooblastili. Občinska straža izvaja nadzor po določilih tega odloka in odloka o komunalnem nadzoru.
7. Končna določba
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0002/97
Celje, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti