Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, stran 1884.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94 in 33/95) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopek napredovanja zaposlenih v višji plačilni razred v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, razen funkcionarjev v navedenih službah in organih (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).”
2. člen
V zadnji vrsti tretjega odstavka 5. člena se besedilo: “ki so uvrščena v isto tarifno skupino.” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “ki so uvrščena v isto ali višjo tarifno skupino.”
3. člen
Šestnajsta alinea 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– znanja in veščine, ki jih je zaposleni
pridobil s tečaji, seminarji in usposabljanji
v trajanju najmanj 8 pedagoških ur oziroma
1 dan brez preizkusa znanja                   5 točk”
Za šestnajsto alineo se dodajo nove sedemnaj-
sta, osemnajsta in devetnajsta alinea, ki se glasijo:
“– znanja in veščine, ki jih je zaposleni
pridobil z 2 do 4 dnevnimi tečaji, seminarji
in usposabljanji brez preizkusa znanja             10 točk
– znanja in veščine, ki jih je zaposleni
pridobil s 5 in več dnevnimi tečaji,
seminarji in usposabljanji brez preizkusa znanja        15 točk
– v primerih, ko se tečaji, seminarji
in usposabljanja zaključijo s preizkusom
znanja, se doda točkam iz šestnajste,
sedemnajste in osemnajste alinee tega
člena za opravljen preizkus znanja še 5 točk,
s tem, da skupna vsota zbranih točk
v napredovalnem obdobju po šestnajsti,
sedemnajsti osemnajsti in devetnajsti
alinei tega člena ne sme preseči                100 točk. “
Dosedanja sedemnajsta alinea postane dvajseta alinea.
4. člen
V 12. členu se štirinajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– sodelovanje v izobraževalnem sistemu
organa in v sistemu izpopolnjevanja ter usposabljanja 30 točk”.
5. člen
Na koncu četrtega odstavka 16. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo: “veljajo pa le tista, ki so pridobljena v napredovalnem obdobju.”.
6. člen
V 27. členu se za besedilom: “najmanj treh let od zadnjega napredovanja” postavi pika, besedilo “oziroma od zadnjega preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.” pa se črta.
7. člen
V 28. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Pristojni organ mora zaposlenega na njegovo zahtevo seznaniti z vsebino ocenjevalnega lista.”
8. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za uvrstitev v višji plačilni razred se upoštevajo le dokazila, ki niso starejša od treh let.”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 31. a člena se za besedilom: “na prejšnjem delovnem mestu.“ dodata nova stavka, ki se glasita: “Ta določba ne velja za višje upravne delavce. V primeru, da je zaposleni, ki je bil razporejen v višjo tarifno skupino, ponovno razporejen v nižjo tarifno skupino, obdrži število plačilnih razredov, ki jih je v nižji tarifni skupini že dosegel.”
10. člen
Za 31.a členom se doda se nov 31.b člen, ki se glasi:
“31.b člen
Višji upravni delavec je ob imenovanju lahko izjemoma uvrščen v višji plačilni razred, kot je uvrščen osnovni količnik delovnega mesta, če je njegovo delo zaradi znanja in izkušenj nenadomestljivo za opravljanje dejavnosti organa ali službe.
V primeru iz prvega odstavka določi višjim upravnim delavcem plačilni razred organ, pristojen za njihovo imenovanje, na predlog predstojnika.”
11. člen
Črta se 45.a člen.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0050/1-142/11-97/1
Ljubljana, dne 4. aprila 1997.
Mirko Bandelj l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost