Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1410. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Moravske Toplice, stran 1958.

Na podlagi 1.,3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 2. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Moravske Toplice
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Moravske Toplice določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina občinskih upravnih taks (v nadaljevanju: taksa) je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter druge spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se sme zaračunati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je treba navesti,da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 12 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada RS, v Uradnem listu RS.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA TAKS
6. člen
Takse se plačujejo v gotovini.
Takse se plačujejo takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge – takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
– za odločbe, dovoljenja in druge listine – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo.
7. člen
Vloge ali zahtevki, za katere ni bila plačana taksa, ne smejo biti sprejeti naravnost od stranke.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismeni opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo, za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
8. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso kot je predpisana, ima pravico do vračila preveč plačane takse.
9. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131/97
Moravske Toplice, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.
             TAKSNA TARIFA


I. VLOGE                      Taksa v točkah

Tarifa št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge,
prijave, priglasitve in druge vloge, če
ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa          5
Opomba: Taksa se ne plača za poznejše
vloge, ki se navezujejo na že vloženo vlogo.

Tarifa št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo        120

Tarifa št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu
ali najemu družbene lastnine v splošni rabi
in za vloge o odkupu, menjavi, prenosu
ali najemu nepremičnin družbene lastnine
z imetnikom pravice uporabe oziroma
lastninske pravice                      100

Tarifa št. 4 Taksa v točkah

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti           20

Tarifa št. 5

Za vlogo o izdaji soglasja za prireditve            20

Tarifa št. 6

Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij          20

Tarifa št. 7

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep,
izdan v upravni zadevi                     20


II. POTRDILA, OGLEDI

Tarifa št. 8

Za potrdila, izdana na podlagi uradnih
evidenc, če ni drugače določeno                10

Tarifa št. 9

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka                    20

Tarifa št. 10

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč
po veljavnem družbenem planu in prostorskih
izvedbenih aktih občine                    20

Tarifa št. 11

Za ogled na terenu ob postopkih
pri posegih v prostor                     100

Tarifa št. 12

Za vsa potrdila, za katera ni predpisana
posebna taksa                         20


III. ODLOČBE

Tarifa št. 13

Za izdajo odločbe o obratovalnem času
trgovin in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov     20


Tarifa št. 14

Za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                         20


IV. OPOMIN

Tarifa št. 15

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane
takse   - do 75 točk                    15

      - nad 75 točk                    20


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti