Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1444. Poslovnik o delu komisije za priznanje in nagrade v Občini Vitanje, stran 1992.

Na podlagi 13. in 17. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95), 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) in 4. člena odloka o priznanjih Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 22/97) je Občinski svet občine Vitanje na predlog komisije za priznanja in nagrade na 26. redni seji dne 25. 3. 1997 sprejel
P O S L O V N I K
o delu komisije za priznanja in nagrade v Občini Vitanje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela komisije za priznanja in nagrade v Občini Vitanje (v nadaljevanju: komisije), kriteriji, ki jih komisija upošteva pri pripravi predloga za podelitev priznanj in nagrad, postopek podeljevanja ter vodenja evidence o priznanjih in nagradah.
Komisija sprejema predloge za vse nagrade in priznanja, ki jih podeljuje Občina Vitanje (npr. občinske nagrade in priznanja, Prešernove nagrade in priznanja, nagrade in priznanja na področju civilne zaščite in drugo).
2. člen
Komisija je pri svojem delu neodvisna in deluje po načelih strokovnosti, vestnosti in pravičnosti.
II. DELO KOMISIJE
3. člen
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga imenuje Občinski svet občine Vitanje. V odsotnosti nadomešča predsednika najstarejši član komisije.
4. člen
Naloga predsednika komisije je, da:
– vodi in organizira delo komisije,
– sklicuje in vodi seje komisije,
– podpisuje sklepe, zapisnike in predloge,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela komisije in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z Občinskim svetom občine Vitanje in županom,
– po potrebi sodeluje na sejah Občinskega sveta občine Vitanje.
5. člen
Komisija praviloma dela na sejah.
Predlog dnevnega reda določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani komisije.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal Občinski svet občine Vitanje ali župan.
6. člen
Predsednik komisije pošlje vabilo za sejo vsem članom komisije najpozneje pet dni pred datumom seje. Izjemoma lahko sejo skliče tudi v krajšem roku. Vabilo z gradivom pošlje v vednost tudi predsedniku Občinskega sveta občine Vitanje in županu.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
7. člen
Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanja seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih čalanov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov komisije,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar.
8. člen
Predsednik komisije lahko v primerih, ko to opravičuje nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo.
Korespondenčna seja se izvede tako, da se vsakemu članu komisije posreduje predlog sklepa po telefonu ali telefaksu, nakar se le-ta izjasni oziroma glasuje na isti način.
O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki ga obravnava komisija na prvi redni seji.
9. člen
Po opravljeni razpravi o posameznih točkah dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna, oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov komisije.
Odločitev je sprejeta, če za predlog glasuje večina članov komisije.
V primeru, da je predlagan za nagrado član komisije, le-ta ne glasuje. V primeru enakega glasovanja, glasuje kot peti član župan.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dvigom rok. Na zahtevo večine članov komisije je glasovanje lahko tudi tajno.
10. člen
Zapisniki in ostala gradiva za seje komisije se hranijo pri občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira.
Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 10 let.
11. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe komisije opravlja občinska uprava.
III. KRITERIJI IN POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ IN NAGRAD
12. člen
Priznanja in nagrade Občine Vitanje podeli Občinski svet občine Vitanje s sklepom na predlog komisije.
13. člen
V skladu z odlokom komisija vsako leto objavi javni razpis, s katerim javno obvesti predlagatelje, da lahko v določenem roku podajo predloge za podelitev priznanj in nagrad.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s sklepom zavrže in predlagatelja z ustrezno obrazložitvijo napoti na naslednji razpis.
14. člen
Kolikor komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za delo komisije, opozori predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni.
Komisija nato obravnava vse predloge in na koncu sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in nagrad. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
15. člen
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni, ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek k razvoju oziroma promociji Občine Vitanje v taki meri, kot predvideva odlok. Zlasti v primeru ko je predlogov več, kot je razpisanih nagrad in priznanj, komisija predloge rangira glede na pomembnost po naslednjih kriterijih:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj Občine Vitanje
– povprečen 5 točk,
– nadpovprečen 10 točk,
– izjemen 15 točk.
b) prispevek promovira Občino Vitanje
– v regiji 5 točk,
– v državi 10 točk,
– v tujini 15 točk.
c) prispevek ima pomen
– za lokalno skupnost 5 točk,
– za državo 10 točk,
– mednarodni 15 točk.
d) objava prispevka
– v lokalnih sredstvih obveščanja 1 točka,
– v nacionalnih sredstvih obveščanja 2 točki,
– v strokovni literaturi 3 točke.
16. člen
Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni v predlog za Občinski svet občine Vitanje, o odločitvi komisije, z napotitvijo, da prijavo ponovijo na prvi naslednji razpis.
17. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev priznanj in nagrad, v času do odločitve Občinskega sveta občine Vitanje, ne dajejo javnosti informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.
18. člen
Priznanja in nagrade Občine Vitanje se vročajo na svečan način, v skladu z odlokom.
IV. VODENJE EVIDENCE
19. člen
Občina Vitanje vodi kronološko evidenco o priznanjih in nagradah Občine Vitanje.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Vitanje.
Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko leto.
V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo podatki o:
– predlagatelju,
– dobitnikih priznanj (ime, priimek oziroma firma, naslov, vrsta priznanja),
– dobitnikih nagrad (ime, priimek oziroma firma, naslov, znesek nagrade).
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta poslovnik sprejme na predlog komisije Občinski svet občine Vitanje.
21. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje.
22. člen
Člani komisije so izvoljeni za čas mandata Občinskega sveta občine Vitanje oziroma do imenovanje nove komisije.
23. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-026/97-05
Vitanje, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost