Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1418. Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin, stran 1967.

Na podlagi drugega odstavka 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na 17. seji dne 3. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere je potrebna odločba o dovolitvi priglašenih del, ki jo izda Upravna enota Postojna. Izvod odločbe prejmeta v vednost tudi Občina Postojna, oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje – uradu za urbanistično načtovanje in Občina Pivka – vodja komunalnih dejavnosti.
2. člen
Za pomožne objekte za potrebe občanov in njihovih družin se štejejo:
– lesene ali zidane pritlične drvarnice, vrtne ute in steklenjaki, če ne spresegajo v skupni površini 20 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov;
– leseni ali zidani objekti za rejo malih živali, če ne presegajo v skupni površini 6 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov na območjih, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom;
– vrtne in dvoriščne ograje pod pogojem, da niso polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov do skupne višine 1,50 m;
– pergole, nadstreški nad dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, mopedov in motorjev ter avtomobilskih prikolic, če ne presegajo 25 m2 in ležijo v sklopu funkcionalnih površin stanovanjskih in gospodarskih objektov;
– kolektorji za izkoriščanje sončne energije;
– garaže za en osebni avto, če ne presegajo 25 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov;
– zidani pritlični svinjski hlevi in hlevi za drobnico, če ne presegajo v skupni površini 12 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih ali gospodarskih objektov, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom;
– leseni in montažni: kozolci, skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino v sorazmerju z 2,5 m2 na eno glavo živine v skupni tlorisni povšini do 80 m2 – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;
– lesene lope brez zidanih pasovnih temeljev za vrtno orodje na organiziranih površinah za vrtičke, če ne presegajo 3 m3 tlorisne površine in 2 m višine kapne lege;
– tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presegajo v skupni prostornini 150 m3 in ležijo v sklopu funkcionalnih površin gospodarskih objektov;
– zidani koritasti in zidani stolpni silosi po tipskem projektu v skupni prostornini 150 m3 in ležijo v sklopu funkcionalnih površin gospodarskih objektov;
– leseni pritlični čebelnjaki, če v skupni površini ne presegajo 20 m2;
– mali tipski kontejnerji za UNP (utekočinjen naftni plin) do prostornine 5 m3;
– vetrolovi pri stanovanjskih objektih;
– montažni plavalni bazeni za individualno rabo, če ležijo v skopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih objektov;
– tipski montažni rastlinjaki za proizvodnjo vrtnin;
– vodnjaki, greznice, gnojišča za individualno rabo, če ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih in gospodarskih objektov;
– zidani podporni zidovi (škarpe) do višine 0,80 m ali izjemoma tudi višji, če predhodno pridobljeno strokovno mnenje iz 3. člena tega odloka to dovoljuje.
3. člen
Glede oblikovanja in izbire materialov se posegi prilagajajo določilom posameznih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, sicer v strokovnem mnenju to določi oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna – urad za urbanistično načrtovanje, oziroma pooblaščena organizacija.
4. člen
Odmik posameznega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 2 m, ob soglasju sosedov pa je ta odmik lahko tudi manjši. Odmiki ograj od komunikacij morajo biti takšni, da ograja ne ovira normalne uporabe tega zemljišča. V soglasju s sosedom se lahko ograja postavi v mejo, do meje pa se lahko postavljajo ograje in škarpe po tem odloku tudi brez soglasja soseda mejaša – pod pogojem, da ne ovirajo normalne uporabe sosednjega zemljišča.
5. člen
Pomožni objekti za potrebe občanov in njihovih družin ne smejo poslabševati pogojev rabe zemljišč sosednjh objektov ter ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave.
6. člen
Omejitve glede velikosti in namembnosti objektov veljajo, kolikor prostorski izvedbeni akti teh določb ne definirajo drugače.
7. člen
Ob priglasitvi iz prvega člena tega odloka mora investitor predložiti:
– opis (opisno in grafično) nameravanih del in zemljišča, na katerem naj bi se dela izvajala,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim objektom in poseg,
– dokaz o razpolagi oziroma uporabi zemljišča.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka vrši teritorialno pristojna urbanistična inšpekcija pri Ministrstvu za okolje in prostor.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Uradne objave št. 5/87).
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 05-XVII-2/97
Pivka, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti