Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1404. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Majšperk, stran 1952.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) in 29. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 68/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 4. 3. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način obračunavanja storitev odvažanja ločeno zbranih odpadkov in odlaganja ostanka odpadkov na odlagališču v Brstju ter pogoje za individualni dovoz odpadkov in način obračunavanja le-tega.
2. člen
Določbe tega pravilnika se nanašajo na povzročitelje in izvajalca na območju celotne Občine Majšperk.
II. REDNI ODVOZ ODPADKOV
3. člen
Izvajalec zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov oblikuje ceno posameznih storitev v skladu s 5. členom zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) v zvezi z veljavno uredbo Vlade RS o oblikovanju cen komunalnih storitev ter v soglasju z Občinskim svetom občine Majšperk.
4. člen
Osnovna cena odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je sestavljena iz deleža za odvoz in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju ter deleža za odvoz odpadkov iz ekoloških otokov.
5. člen
Osnova za obračun cene odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je prostornina tipizirane posode ali vreče z oznako izvajalca, vrsta odpadkov, število odvozov na mesec in oddaljenost od odlagališča v Brstju.
V večstanovanjskih območjih se obračun iz prvega odstavka tega člena enakomerno porazdeli med stanovalce.
6. člen
Za odvoz oziroma individualni dovoz odpadkov iz industrije, podjetništva in obrti izdela izvajalec cenik v soglasju z Občinskim svetom občine Majšperk.
Če se pojavi potreba po rednem odvozu odpadkov iz prvega odstavka tega člena, se med povzročiteljem in izvajalcem o tem sklene pogodba.
7. člen
Odpadki iz 6. člena tega pravilnika se morajo ločeno zbirati, sicer ima izvajalec pravico do povrnitve stroškov za njihovo ločevanje.
III. INDIVIDUALNI DOVOZ ODPADKOV
8. člen
Individualni dovoz odpadkov je brezplačen za fizične osebe za:
– neomejeno količino vseh vrst bioloških odpadkov iz vrtov in zelenic, kot so: pokošena trava, vejevje, grmičevje, odpadna zelenjava in sadje...
– manjše količine odpadkov dnevno, ki jih ni mogoče odložiti v nobeno od tipskih posod iz pravilnika o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 68/96).
Za manjše količine odpadkov se smatra tista količina odpadkov, ki jo lahko posameznik pripelje v prtljažniku osebnega avtomobila, oziroma do 1m3 na prikolici za osebni avtomobil.
Za odpadke iz prvega odstavka tega člena vodi izvajalec posebni dnevnik o količinah in vrsti pripeljanih odpadkov, za manipulacijo z njimi pa mora Občina Majšperk zagotoviti proračunska sredstva, vendar le, če gre za ekonomsko upravičeno ravnanje izvajalca.
Nadzor nad delom izvajalca in povzročiteljev iz tega člena vrši Občinski urad občine Majšperk.
9. člen
Za individualni dovoz večje količine odpadkov od navedenih v drugega odstavku 8. člena tega pravilnika izdela izvajalec cenik v soglasju z Občinskim svetom občine Majšperk.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Cenike svojih storitev mora izvajalec objaviti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
11. člen
Izvajalec je dolžan preiti na nov način obračunavanja svojih storitev v skladu z določili tega pravilnika najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, oziroma takoj po zagotovitvi ustreznih pogojev za izvajanje določil odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 68/96) in pravilnika o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 68/96).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-24/2-97
Majšperk, dne 4. marca 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost