Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1434. Poslovnik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Škofja Loka, stran 1981.

Na podlagi 2. člena poslovnika Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 71/95), 15. člena sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Škofja Loka na 13. redni seji dne 12. februarja 1997 sprejela
P O S L O V N I K
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo, določa pristojnosti in način dela komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov komisije (v nadaljevanju: člani).
2. člen
Komisija v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge.
Za svoje delo uporablja določila poslovnika občinskega sveta in določila tega poslovnika.
Župan, podžupan in člani občinskega sveta so lahko navzoči na sejah komisije.
Župan ima pravico sodelovati v razpravi na sejah komisije.
Predsednik komisije lahko povabi na sejo tudi strokovne delavce, da dajo svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
3. člen
Delo komisije je javno. Javnost dela se lahko omeji ali izključi samo, če je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom ali če se tako odloči večina prisotnih članov.
4. člen
Komisija ima pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje pri delu.
5. člen
Komisija uporablja žig občinskega sveta, ki je določen s statutom občine.
Žig se uporablja na vabilih za seje komisije, na dopisih komisije in na drugih aktih komisije, ki jih podpisuje predsednik komisije.
II. KONSTITUIRANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA
6. člen
Prvo sejo novoizvoljene komisije skliče dotedanji predsednik komisije najkasneje 20 dni po izvolitvi članov.
Komisija ima devet članov, ki se imenujejo samo izmed članov sveta.
Komisija izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika.
7. člen
Do izvolitve predsednika komisije vodi prvo sejo sveta najstarejši član.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
1. Splošne določbe
8. člen
Člani imajo pravice in dolžnosti, določene s statutom občine, poslovnikom Občinskega sveta občine Škofja Loka in tem poslovnikom.
9. člen
Člani imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej komisije in uresničevati sprejete odločitve komisije.
10. člen
Člani lahko postavljajo vprašanja županu in občinski upravi ter zahtevajo informacije o delu organov občine (župana, občinske uprave) in druge informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo in odločanje v komisiji.
2. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti s sej komisije
11. člen
Član se je dolžan udeleževati sej komisije.
Član, ki ne more priti na sejo komisije, mora o tem in o razlogih za odsotnost obvestiti sekretarko občinskega sveta oziroma predsednika komisije najpozneje do začetka seje.
Če zaradi višje sile ali drugih razlogov, član ne more obvestiti o svoji odsotnosti predsednika komisije do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.
Če član brez opravičila trikrat ne pride na sejo komisije, mora predsednik komisije na to opozoriti komisijo.
O razlogih za odsotnost s sej komisije in o potrebnih ukrepih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne točke dnevnega reda seje komisije.
IV. DELOVNO PODROČJE KOMISIJE
12. člen
V okviru svojih pristojnosti komisija:
1. predlaga svetu potrditev mandatov članov sveta in župana,
2. predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge organe, ki jih voli in imenuje svet,
3. občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
4. obravnava in predlaga svetu višino nagrad in povračil za neprofesionalno opravljanje funkcij,
5. pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,
6. pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gospodarskih službah lokalnega pomena,
7. v skladu z zakonom predlaga nadomestila, povračila za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles in delavcem, ki opravljajo strokovna, administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občinskega sveta,
8. opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in poslovnikom komisije.
V. SEJE KOMISIJE
1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
13. člen
Komisija se sestaja na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje predsednik na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta, mora pa jo sklicati na zahtevo predsednika občinskega sveta ali na zahtevo najmanj polovice članov komisije.
14. člen
Korespondenčna seja se izvede tako, da predsednik ali po pooblastilu sekretarka po telefonu ali na drug ustrezen način posreduje celotno besedilo gradiva članom.
Vprašanje mora biti formulirano tako, da je možen odgovor z “da” ali “ne”.
Pri korespondenčni seji morajo biti vsi člani “za”, nobeden ne sme biti proti. Če je le eden proti, predlagani sklep ni sprejet.
15. člen
Komisija veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njenih članov.
Odločitve sprejemajo z večino navzočih članov, razen če ta poslovnik določa drugače.
16. člen
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi predsednik komisije po pregledu predvidljivih del in po posvetovanju s podpredsednikom komisije, predsednikom občinskega sveta in sekretarko občinskega sveta.
V okvirnem programu dela se upošteva program dela občinskega sveta, župana in občinske uprave, predloge ostalih delovnih teles ter druge predloge za razpravo in odločanje v komisiji.
Okvirni program dela mora biti sprejet najkasneje do konca februarja za tekoče leto.
Okvirni program dela predlaga v sprejem komisiji predsednik komisije.
17. člen
Predlog dnevnega reda seje komisije pripravi predsednik komisije.
Predsednik komisije uvršča posamezna vprašanja na dnevi red sej komisije na podlagi programa dela in po posvetu s predsednikom občinskega sveta in županom.
18. člen
Vabilo za sklic seje komisije s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo za sklic seje komisije se skupaj z gradivom pošlje tudi predsedniku občinskega sveta, županu, podžupanu in sekretarki občinskega sveta.
19. člen
Na seje komisije se vabijo tudi poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih predlaga župan oziroma določi predsednik komisije.
Glede na dnevni red se pošlje vabilo tudi drugim, katerih navzočnost je potrebna zaradi nemotenega dela na seji.
2. Potek seje
20. člen
Ko predsednik začne sejo, obvesti komisijo, kateri izmed članov so ga obvestili, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti.
Predsednik nato ugotovi ali je komisija sklepčna.
Predsednik komisijo obvesti tudi o tem, kdo je razen članov komisije povabljen na sejo in seji prisostvuje, ter, kdo seji prisostvuje nepovabljen.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
21. člen
Komisija preide k določitvi dnevnega reda in odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
Član lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem sprejetem dnevnem redu.
22. člen
Predsednik komisije konča sejo, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.
3. Odločanje
23. člen
Komisija je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov komisije.
Navzočnost članov na seji se ugotavlja na začetku seje, pred glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.
24. člen
Komisija praviloma odloča z javnim glasovanjem. Komisija sprejme odločitev s tajnim glasovanjem, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju, oziroma če to zahteva najmanj en član komisije.
Kadar se voli predsednik ali podpredsednik komisije ter kadar se sprejema poslovnik komisije je za sprejeti sklep potrebna večina vseh članov, drugače pa je zadostna večina prisotnih članov.
25. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča.
Kadar je na listi več kandidatov, se glasuje po principu izločanja, dokler ustrezno število kandidatov ne dobi ustrezne večine glasov.
Izloči se vedno kandidat z najmanj glasovi.
Kolikor je izid glasovanja neodločen, se opravi ponovna razprava.
Če se tudi po treh krogih razprave komisija ne more odločiti, listo kandidatov predlaga v odločanje Občinskemu svetu občine Škofja Loka.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
26. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok.
27. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je članov komisije. Glasovnice morajo biti overjene z žigom sveta.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in opredelitev “ZA” in “PROTI”.
Član glasuje tako, da obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.
4. Zapisnik seje komisije
28. člen
O delu na seji komisije se piše zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik skrbi sekretarka občinskega sveta.
Sprejeti zapisnik podpiše predsednik komisije oziroma predsedujoči.
5. Predsednik komisije
29. člen
Komisijo predstavlja predsednik komisije, ki:
1. sklicuje in vodi seje komisije,
2. predlaga dnevni red,
3. organizira in vodi delo komisije,
4. skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji komisije ter za nemoteno delo komisije,
5. sodeluje s predsednikom občinskega sveta, županom in občinskimi funkcionarji,
6. skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
7. opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom.
30. člen
Podpredsednik komisije pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
31. člen
Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik komisije ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik komisije. Če tudi podpredsednik komisije ne more opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika najstarejši član komisije.
6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za komisijo
32. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja sekretarka občinskega sveta.
Sekretarka pomaga predsedniku pri pripravljanju, sklicevanju in vodenju sej, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano obdelavo vprašanj, skrbi za zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki ji jih naloži komisija ali predsednik komisije.
Sekretarka je za svoje delo odgovorna predsedniku komisije in komisiji.
VI. KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/97
Škofja Loka, dne 12. februarja 1997.
Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Martin Krajnik l. r.

AAA Zlata odličnost