Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1421. Sklep o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič, stran 1970.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 19. in 71. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/96), 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) sta Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 11. 1996 in Občinski svet občine Semič na seji dne 26. 11. 1996 sprejela
S K L E P
o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič
1. člen
Deli se premoženje bivše Občine Črnomelj na dan 31. 12. 1994.
Pri delitvi se upoštevajo naslednji kriteriji:
– teritorij (površina občin): Črnomelj 69,8 – Semič 30,2,
– dohodnina: 78,3 Črnomelj – 21,7 Semič,
– število prebivalcev: Črnomelj 79,4 – Semič 20,6,
– pri področjih, kjer ni mogoče opredeliti določenega kriterija, se uporablja povprečni skupni kriterij, ki znaša 75,83% za Občino Črnomelj in 24,17% za Občino Semič.
I. ZEMLJIŠČA
2. člen
1. Sklad stavbnih zemljišč.
Vsa zemljišča sklada stavbnih zemljišč postanejo last tiste občine, na območju katere se nahajajo. Sredstva na žiro računu sklada se delijo na podlagi prihodkov in odhodkov posamezne občine v obdobju od leta 1991 do leta 1994.
2. Kmetijska zemljišča in gozdovi.
Vsa kmetijska zemljišča in gozdovi, ki ostanejo v lasti občin, postanejo last tiste občine, na območju katere se nahajajo.
3. Ostala zemljišča v lasti občine.
Vsa ostala zemljišča v lasti občin, postanejo last tiste občine, na območju katere se nahajajo.
II. STAVBE, OBJEKTI
3. člen
1. Stanovanja.
Vsa stanovanja na območju Občine Črnomelj razen stanovanja na Železničarski 4 (najemnik ISKRA Semič) in na Železničarski 6 (najemnik GG Črnomelj) postanejo last Občine Črnomelj.
Vsa občinska stanovanja na območju Občine Semič in zgoraj navedena dva stanovanja v skupni izmeri 105 m2 v Črnomlju, in sicer na Železničarski 4 – 72 m2 in na Železničarski 6 – 33 m2 postanejo last Občine Semič.
2. Poslovne stavbe.
Poslovne stavbe postanejo last tiste občine, na območju katere se nahajajo.
3. Komunalna deponija UE Črnomelj.
Občina Črnomelj je lastnik komunalne deponije v višini 75,83%, občina Semič pa v višini 24,17%.
4. Ostala komunalna infrastruktura.
Vsa ostala komunalna infrastruktura je last tiste občine, na področju katere se nahaja.
Za investicije v objekte skupnega pomena na komunalnem področju (vodovodi) posamezna občina zagotavlja sredstva v razmerju glede na porabo vode iz tega objekta.
5. Cestna in prometna infrastruktura, kulturni spomeniki, zaklonišča, športni objekti.
Cestna in prometna infrastruktura, kulturni spomeniki, zaklonišča in športni objekti postanejo last tiste občine, na območju katere se nahajajo.
III. PREMIČNINE
4. člen
1. Osnovna sredstva.
Upošteva se knjižna vrednost osnovnih sredstev bivše občine Črnomelj na dan 31. 12. 1994 in se deli v razmerju 75,83% za Občino Črnomelj in 24,17% za Občino Semič. Občina Semič je že prevzela 7,2% knjižne vrednosti osnovnih sredstev (kopirni stroj, računalnik s tiskalnikom, avto).
Po enakem kriteriju se delijo tudi sredstva, ki so bila pridobljena s prodajo osnovnih sredstev Geodetski upra- vi RS.
2. Zaloge materiala.
Zaloge materiala so bile odprodane UE Črnomelj, pridobljena sredstva po prodajni pogodbi se delijo v razmerju 75,83% Občina Črnomelj in 24,17% Občina Semič.
3. Drobni inventar in umetniška dela.
Knjižna vrednost drobnega inventarja se deli v razmerju 75,83% Občina Črnomelj in 24,17% Občina Semič. Slike ostanejo Občini Črnomelj.
IV. USTANOVITELJSKE PRAVICE
5. člen
1. JP Komunala Črnomelj.
Občina Črnomelj je soustanovitelj JP Komunale Črnomelj z deležem 75,83%, Občina Semič pa z deležem 24,17%.
Za nemoteno oskrbo prebivalcev in nemoteno delovanje JP Komunale Črnomelj se sprejmejo naslednji sklepi:
1.1 Vsi objekti komunalne infrastrukture, sedanji in bodoči, se prenesejo oziroma se prenašajo v upravljanje JP Komunale.
1.2 Način oblikovanja in razporejanja z amortizacijo se določi z gospodarsko finančnim načrtom, ki ga sprejme Nadzorni svet JP Komunale.
1.3 Število glasov članov Nadzornega sveta je enako solastniškemu deležu in s tem povezanimi soupraviteljskimi pravicami in obveznostmi.
1.4 Gospodarsko finančni načrt in zaključni račun JP Komunale se v nadzornem svetu sprejema s konsenzom. Zaključni račun je sprejet, ko podata soglasje župana obeh občin.
1.5 Izguba oziroma dobiček se delita glede na soupravljalski delež.
1.6 V primeru prenosa oblikovanja cen na lokalno skupnost občinska sveta imenujeta skupen odbor, na katerega bodo prenesene pravice županov oziroma občinskih svetov, vezane na oblikovanje cen komunalnih storitev.
1.7 Nobena občina ne more sprejeti sklepov, s katerimi bi bila omejena uporaba infrastrukturnih sredstev in naprav glede na izvajanje javnih gospodarskih služb.
2. Osnovne šole.
V osnovnih šolah ima lastniške in ustanoviteljske pravice tista občina, na območju katere se nahaja.
3. Osnovna šola Milke Šober Nataše (šola s prilagojenim programom) Občina Črnomelj ostaja ustanovitelj Osnovne šole Milke Šobar Nataše, občani Občine Semič imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Črnomelj. Vse ostale pravice in dolžnosti posamezne občine se opredelijo v odloku o ustanovitvi.
4. Vzojno-varstveni zavodi.
V vrtcih ima izključne lastniške in ustanoviteljske pravice tista občina, na območju katere se vrtec nahaja.
5. Dijaški dom Črnomelj, Center srednjih šol.
V primeru, da se to premoženje vrača občinam, občini skleneta poseben dogovor v skladu z že opredeljenimi merili na ostalih zavodih skupnega pomena.
6. Glasbena šola.
Občina Črnomelj je ustanovitelj glasbene šole, občani Občine Semič imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Črnomelj.
Vse ostale pravice in dolžnosti posamezne občine se opredelijo v odloku o ustanovitvi.
7. Zdravstveni dom.
– ustanoviteljstvo javnega zavoda: Občina Črnomelj je ustanovitelj javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj, občani Občine Semič imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Črnomelj.
– lastništvo nepremičnin: Občina Črnomelj je lastnik zdravstvenih postaj na svojem območju v celoti in solastnik zdravstvenega doma v višini 86,61%.
Občina Semič je lastnik zdravstvene postaje Semič v celoti in solastnik zdravstvenega doma Črnomelj v višini 13,39%.
Vse ostale pravice in dolžnosti posamezne občine se opredelijo v odloku o ustanovitvi.
8. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
Občina Črnomelj je ustanovitelj zavoda za izobraževanje in kulturo, občani Občine Semič imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Črnomelj.
Vse ostale pravice in dolžnosti posamezne občine se opredelijo v odloku o ustanovitvi.
V. KAPITALSKI UPRAVLJALSKI DELEŽ
6. člen
Agencija za razvoj d.o.o. Črnomelj
Občina Črnomelj in Občina Semič sta solastnika Agencije za razvoj z deležem 75,83% Občina Črnomelj in 24,17% Občina Semič celotnega deleža bivše Občine Črnomelj.
VI. DENAR, VREDNOSTNI PAPIRJI IN TERJATVE
7. člen
1. Proračunski primanjkljaj in stanje na ŽR Občine Črnomelj na dan 31. 12. 1994.
Delitev primanjkljaja in stanja na ŽR na dan 31. 12. 1994 je bila sprejeta na obeh občinskih svetih v maju 1995.
2. Preplačilo za cesto Osojnik–Jugorje v višini 1,058.845,40 SIT.
Preplačilo se deli v razmerju 0% za Občino Črnomelj in 100% za Občino Semič v skladu s pogodbo o odstopu pogodbe št. 60-163-24480/94, ki sta jo podpisala župana občin Črnomelj in Semič in izvajalec del.
3. Obveznosti iz naslova obveznic
Občina Semič prevzame obveznosti iz naslova obveznic, ki so bile porabljene za cesto Štrekljevec–Jugorje, na podlagi tega nastane obveznost iz naslova obveznic v višini 82,5% celotne obveznosti za Občino Črnomelj in 17,5% celotne obveznosti za Občino Semič.
4. Deponija Vranoviči (kredit)
Obveznost odplačevanja kredita za deponijo Vranoviči se deli v razmerju 75,83% za Občino Črnomelj in 24,17% za Občino Semič.
5. Sredstva iz naslova kupnin stanovanj
Sredstva iz naslova kupnin stanovanj se delijo v razmerju 77,9% za Občino Črnomelj in 22,1% za Občino Semič.
6. Prihodki od danih stanovanjskih kreditov
Prihodki od danih stanovanjskih kreditov se delijo v razmerju 77,9% za Občino Črnomelj in 22,1% za Občino Semič.
7. Vezava sredstev (depozit)
Vračilo vezanih sredstev s pripadajočimi obrestmi se deli v razmerju 82,5% za Občino Črnomelj in 17,5% za Občino Semič.
8. Najemnine
Najemnine od 31. 12. 1994 dalje se delijo na podlagi fizične delitve stanovanj oziroma poslovnih prostorov.
VII. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja na podlagi tega sklepa je v skladu z zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95), za ureditev premoženjskega stanja pa do 31. 12. 1996.
Ta sklep začne veljati, ko ga sprejmeta oba občinska sveta.
Št. 461-2/96
Črnomelj, dne 29. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
Št. 461-208-19/96
Semič, dne 26. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti