Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1432. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območja vaških skupnosti: Gorica pri Slivnici, Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica pri Celju in Vezovje v KS Slivnica pri Celju, stran 1978.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Slivnica pri Celju je Svet KS Slivnica pri Celju na redni seji dne 3. aprila 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območja vaških skupnosti: Gorica pri Slivnici, Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica pri Celju in Vezovje v KS Slivnica pri Celju
1. člen
Za območja vaških skupnosti: Gorica pri Slivnici, Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Celju, se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 11. maja 1997, po VS na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija KS, od 7. do 19. ure.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
1. izgradnja vodovodnega omrežja v celotni KS,
2. modernizacija vaških cest po petletnem programu VS,
3. ureditev centra Gorice in naselij v VS.
4. člen
Program uporabe sredstev po objektih in času je bil usklajen na zborih krajanov za območja vaških skupnosti in je sestavni del tega sklepa.
5. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 30 milijonov SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programov in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva KS Slivnica pri Celju,
– proračun Občine Šentjur pri Celju,
– občani po pogodbah.
6. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.
7. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Slivnica pri Celju ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki-nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Slivnica pri Celju.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Slivnica pri Celju, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah v DZ, zakon o volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani VS, v katerih bo samoprispevek izglasovan, s stalnim prebivališčem v KS Slivnica pri Celju, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Slivnica pri Celju,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov ter drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), vinogradov, sadovnjakov in gozdov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Občine Šentjur.
10. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
11. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Šentjur. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov, sadovnjakov in gozdov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Slivnica pri Celju pošlje dvakrat letno položnico. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
12. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na računu KS Slivnica pri Celju. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Slivnica pri Celju. Z začasno prostimi sredstvi krajevnega samoprispevka mora Svet KS Slivnica pri Celju ravnati kot dober gospodar. O realizaciji programa in porabi sredstev svet poroča na zborih krajanov VS.
13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem in z glasovnico,na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SLIVNICA PRI CELJU 
                               GLASOVNICA
Na referendumu, dne 11. maja 1997, za uvedbo samoprispevka v denarju, za dobo petih let, 
to je od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002, za območja vaške skupnosti: ------------------
                                (navede se ime VS)
v KS Slivnica pri Celju, za sofinanciranje izvedbe programa samoprispevka predvidenega z razpisom samoprispevka
glasujem
                   ZA    (štampiljka KS)    PROTI
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih se opredeli program samoprispevka in obveze zavezancev.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Slivnica pri Celju.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slivnica pri Celju, dne 4. aprila 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Slivnica pri Celju
Zoran Leskovšek l. r.

AAA Zlata odličnost