Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1407. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje, stran 1956.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode na 26. seji, dne 25. 3. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje
1. člen
Spremeni in dopolni se 1. člen odloka, tako da se na koncu besedila pika spremeni v vejico in doda besedilo: “in spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje, ki jih je izdelal MOL, oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352-257/95 v marcu 1997.”.
2. člen
Spremeni se besedilo 37. člena, tako da se:
1. v točki a) Vrste posegov v prostor za sedmo alineo morfološke enote 7F/1 doda besedilo, ki se glasi:
“. morfološki enoti 7F/2 in 7F/3
V območjih so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnja poslovno-gospodarskih objektov in stanovanja,
– prizidave in adaptacije komunalnega objekta Elektro Kranj,
– postavitev pomožnih objektov in gradnja parkirišč na funkcionalnem zemljišču,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez.”
2. v točki b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor doda nova alinea, ki se glasi:
“. morfološki enoti 7F/2 in 7F/3
Nujna je ohranitev z gozdom porasle brežine jezera, zagotovitev večjega zelenega pasu ob vzhodnem robu morfološke enote (ob novi priključni cesti) ter vzdolž ceste proti Zbiljam.
Pred posegom v prostor je treba pridobiti pogoje občinske službe za urbanizem.”
3. v točki c) Prometno urejanje doda novi zadnji stavek, ki se glasi:
“Priključne ceste, vezane na izgradnjo križišča Na Klancu, je dovoljeno zgraditi na podlagi izbrane prometno-tehnične in urbanistične rešitve. Ustreznost rešitve potrdi občinska služba za urbanizem.”
4. doda nova točka “e) Ekologija”, ki se glasi:
“e) Ekologija
Za poslovno-gospodarske objekte, ki jih je dopustno graditi v morfoloških enotah 7F/1, 7F/2 in 7F/3, mora investitor v postopku izdelave lokacijske dokumentacije pridobiti presojo vplivov na okolje.”
3. člen
Spremeni se besedilo 48. člena, tako da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
4. člen
Spremeni se besedilo 49. člena, tako da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Lastniki parcel št. 294/1 in 294/5 k.o. Medvode odstopijo Občini Medvode zemljišče, potrebno za izgradnjo križišča na Klancu in priključnih cest, brezplačno. Dovoljenje za poseg v prostor na zgoraj citiranih parcelah lahko pridobijo le sedanji lastniki parcel.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 795/97
Ljubljana, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti