Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2038. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije
2039. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
2040. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
2041. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Poljski
2042. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi
2043. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2110. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo
2111. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Sklepi

2112. Sklep o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

2044. Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
2045. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
2046. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2047. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe 117., 118., 119. in 153. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
2048. Odločba o prenehanju ustanove Fundacija Vila Rog, ustanova
2113. Odredba o spremembah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018

SODNI SVET

2049. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2050. Zapisnik o ugotoviti izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2051. Pravilnik o določitvi vrst izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah
2052. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja
2053. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
2054. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2055. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

Bled

2056. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017
2057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1

Cerkno

2058. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno
2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
2060. Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
2061. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
2062. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Črenšovci

2063. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017
2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018
2065. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci

Črnomelj

2066. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
2067. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

2068. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017
2069. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2018
2070. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2018
2071. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1688/13, 1688/14 in 1688/18, vse k.o. 2642 Grosuplje
2072. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2431/3 in 2431/5, obe k.o. 1795 Velike Lipljene
2073. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1722/8, 2421/4, 2421/5, 2421/7, 2421/8, 2421/9 in 2421/10, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
2074. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 986/22, k.o. 1782 Stara vas
2075. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2217/8 in 2217/10, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Ig

2076. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
2077. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

Kanal ob Soči

2078. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
2079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči
2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči
2082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči
2083. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči
2084. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode
2085. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Koper

2086. Obvezna razlaga 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 43/17) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15 ter 43/17)
2087. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper
2088. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper
2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
2090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2091. Sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper
2092. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
2093. Sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne

Kranj

2094. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja – predlog

Ljubljana

2095. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Ljubljana
2096. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana
2097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima

Mežica

2098. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Mežica

Sežana

2099. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Sežana za leto 2018
2100. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
2101. Odlok o turistični taksi v Občini Sežana
2102. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2103. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
2104. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
2105. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2106. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sveti Jurij ob Ščavnici

2108. Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2109. Sklep o programih in merilih za sofinanciranje programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Železniki

2107. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018

POPRAVKI

2114. Popravek Akta o vodenju registra transakcijskih računov
2115. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost