Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2038. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije
2039. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
2040. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
2041. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Poljski
2042. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi
2043. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2110. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo
2111. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Sklepi

2112. Sklep o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

2044. Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
2045. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
2046. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2047. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe 117., 118., 119. in 153. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
2048. Odločba o prenehanju ustanove Fundacija Vila Rog, ustanova
2113. Odredba o spremembah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018

SODNI SVET

2049. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2050. Zapisnik o ugotoviti izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2051. Pravilnik o določitvi vrst izdelkov, ki se lahko prodajajo v lekarnah
2052. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja
2053. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
2054. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2055. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

Bled

2056. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017
2057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1

Cerkno

2058. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno
2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
2060. Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
2061. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
2062. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Črenšovci

2063. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017
2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018
2065. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci

Črnomelj

2066. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
2067. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

2068. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2017
2069. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2018
2070. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2018
2071. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1688/13, 1688/14 in 1688/18, vse k.o. 2642 Grosuplje
2072. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2431/3 in 2431/5, obe k.o. 1795 Velike Lipljene
2073. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1722/8, 2421/4, 2421/5, 2421/7, 2421/8, 2421/9 in 2421/10, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
2074. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 986/22, k.o. 1782 Stara vas
2075. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2217/8 in 2217/10, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Ig

2076. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
2077. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

Kanal ob Soči

2078. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
2079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči
2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči
2082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči
2083. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči
2084. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode
2085. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Koper

2086. Obvezna razlaga 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 43/17) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15 ter 43/17)
2087. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper
2088. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper
2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
2090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2091. Sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper
2092. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
2093. Sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne

Kranj

2094. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja – predlog

Ljubljana

2095. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Ljubljana
2096. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana
2097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima

Mežica

2098. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Mežica

Sežana

2099. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Sežana za leto 2018
2100. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
2101. Odlok o turistični taksi v Občini Sežana
2102. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2103. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
2104. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
2105. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2106. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sveti Jurij ob Ščavnici

2108. Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2109. Sklep o programih in merilih za sofinanciranje programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Železniki

2107. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018

POPRAVKI

2114. Popravek Akta o vodenju registra transakcijskih računov
2115. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti