Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 093-13/2018/3 Ob-2387/18, Stran 1420
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 96/10 – ZIPRS1112) in Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament – npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU).
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019.
EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu.
3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda pomembnosti vključevanja in delovanja NVO v programih, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte NVO odobrenih s strani Evropske unije, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na javnih razpisih EU.
Upravičen prijavitelj mora na dan prijave na javni poziv izpolnjevati naslednje pogoje, da:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami v katerem prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg),
2. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU in Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi),
3. je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva),
4. se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega poziva in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2019 (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU in Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)),
5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES),
6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave republike Slovenije, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja na FURS),
7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES),
8. zaprošena višina finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, ne presega 90 % zahtevane višine lastne udeležbe na projektu EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziv in Priloga št. 7: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij),
9. za finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva),
10. bo ob prijavi ministrstvu posredoval morebitna vmesna poročila potrjena s strani Evropske komisije ali druge pogodbene institucije EU (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziv in Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni poziv s strani pogodbene institucije EU).
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega poziva pridobi potrdila glede izpolnjevanja posameznih pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo prijave lahko vsak prijavitelj navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam (npr. kopija veljavnega ustanovitvenega akta/statuta za dokazovanje, da gre za nevladno organizacijo).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU za leto 2018 znaša 1.000.000 €.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v javnem pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.
5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zahtevane višine lastne udeležbe na projektu EU.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in z izraženimi potrebami NVO.
Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).
(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je proračunsko leto 2018.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo najkasneje do 31. 12. 2018 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
7. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna evropske unije (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) preverila formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv. Strokovno komisijo je s pisnim sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za izplačilo finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU v enkratnem znesku.
7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 23. julija 2018.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega poziva pod točko 11.2 a.) in 11.2 c.).
Poleg tega je potrebno, skupaj s prijavo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovati tudi sledeče obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 5: Vsebinski načrt projekta, v kolikor ta že ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 6: Finančni načrta projekta, v kolikor ta že ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni poziv s strani pogodbene institucije EU.
Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21 (glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Prijavo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije«.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo prijave (Obrazec št. 5: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega poziva.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 23. 7. 2018 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 23. 7. 2018, osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, do 23. 7. 2018 do 12. ure.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ministrstvu ne bo predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene tiste prijave, ki bodo oddane na napačen način.
7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. V kolikor bo posamezni prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot prvo prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene in neodprte vrnjene prijaviteljem.
7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana in bo javno. O točnem datumu in lokaciji odpiranja bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/
V primeru velikega števila prejetih prijav lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega poziva in ki ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da prijave dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijaviteljev se pričakuje, da bodo v času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo skladno z določili javnega poziva, izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogojem javnega poziva.
8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega poziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav. Rezultati poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva o prijavi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
10. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z izdajo sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na pogoje za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne informacije
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo www.mju.gov.si ali osebno na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, pri Špeli Turk.
Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije« (za Špelo Turk).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/. Vprašanja je možno posredovati do 16. 7. 2018. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.
11.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem pozivu se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a.) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva
– Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije
– Obrazec št. 5: Označba prijave
b.) Priloga, ki je del javnega poziva
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)
c.) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg)
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU
– Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)
– Priloga št. 5: Kopija vsebinskega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
– Priloga št. 6: Kopija finančnega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
– Priloga št. 7: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij
– Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni poziv s strani pogodbene institucije EU (lahko le na e-nosilcu).
Ministrstvo za javno upravo

AAA Zlata odličnost