Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2103. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, stran 6433.

  
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje denarnih spodbud iz proračuna Občine Sežana (v nadaljevanju: proračun) za učence in dijake, ki dosežejo zelo dobre učne rezultate v posameznem šolskem letu, in študente, ki uspešno oziroma zelo uspešno opravijo študijske obveznosti v posameznem študijskem letu.
II. VSEBINSKA DOLOČILA 
2. člen 
(1) Denarne spodbude iz proračuna se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za denarne spodbude se razpišejo v višini, zagotovljeni v vsakoletnem proračunu.
(2) Morebitna manjkajoča sredstva se po izvedenem javnem razpisu zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko, upoštevaje število prejetih vlog in upravičencev do denarne spodbude po posameznih kategorijah (učenci, dijaki, študenti).
3. člen 
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev od zaključenega sedmega razreda III. triade osnovne šole dalje ter za stimulacijo dijakov in študentov pri pridobivanju formalne izobrazbe.
4. člen 
(1) Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol ter študenti (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več; kot dijaki povprečje 4,2 in več; kot študenti povprečje 6 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
(2) Pri dodelitvi denarnih spodbud se upoštevajo naslednja merila:
Kategorija
Povprečje 
v preteklem šolskem oziroma študijskem letu
Vrednost denarne spodbude
Učenci
4,5 in več
100,00 EUR
Dijaki
4,2 in več
120,00 EUR
 
Študenti
od 6,0 do 7,59
70,00 EUR
od 7,6 do 8,99
130,00 EUR
od 9,0 do 10
180,00 EUR
(3) V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka tega člena ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
III. POSTOPEK 
5. člen 
(1) Občina Sežana vsako leto izvede javni razpis za dodelitev denarnih spodbud za učence in dijake, ki dosežejo zelo dobre učne rezultate v posameznem šolskem letu in študente, ki uspešno oziroma zelo uspešno opravijo študijske obveznosti v posameznem študijskem letu.
(2) Postopek razpisa poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
– zbiranje vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le-tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
– obveščanje prosilcev o izbiri – sklepi o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb prosilcev.
6. člen 
(1) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave in komisije župan s sklepom.
(2) Postopek javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
7. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
8. člen 
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen 
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov denarnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(3) Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki v roku 30 dni izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud na podlagi predloga komisije.
11. člen 
Prosilec lahko vloži pritožbo zoper sklep pri županu Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/10).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-5/1
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti