Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Ob-2393/18, Stran 1424
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Republika Slovenija, vpisana v Poslovni register Slovenije z matično številko: 5883369000, ki jo zastopa župan Andrej Fištravec (v nadaljnjem besedilu imenovana tudi: 'MOM'),
Občina duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, Republika Slovenija, vpisana v Poslovni register Slovenije z matično številko: 5883300000, ki jo zastopa župan Mitja Horvat (v nadaljnjem besedilu imenovana tudi: 'OD') in
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Republika Slovenija, vpisana v Poslovni register Slovenije z matično številko: 1365568000, ki jo zastopa župan Marko Soršak (v nadaljnjem besedilu imenovana tudi: 'OHS'),
(v nadaljnjem besedilu vse skupaj imenovane tudi: 'Prodajalci' vsaka posebej pa 'Prodajalec'),
Skupno komisijo, ki so jo v skladu s prvim in drugim odstavkom 23. člena v povezavi s prvim odstavkom 6. člena ter prvim in drugim odstavkom 8. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin1 imenovali Prodajalci (v nadaljnjem besedilu imenovana: 'Skupna Komisija') za vodenje postopka prodaje, ki bo izveden na podlagi tega poziva za javno zbiranje ponudb (v nadaljnjem besedilu imenovan: 'Postopek Prodaje'), in ki so jo hkrati v skladu s 14. členom Uredbe pooblastili za posamična dejanja, sestavljajo:
1 Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN – v nadaljnjem besedilu: 'Uredba').
– predsednica skupne komisije mag. Mateja Cekić (zaposlena v Mestni upravi MOM),
– članica skupne komisije Lidija Krebl Vukovič (zaposlena v Mestni upravi MOM),
– član skupne komisije Uroš Brodnjak (zaposlen v Mestni upravi MOM),
– član skupne komisije Mitja Horvat (župan OD),
– članica skupne komisije Dušanka Novak (zaposlena v občinski upravi OD),
– član skupne komisije Dr. Marko Soršak (župan OHS) in
– članica skupne komisije Janja Šijanec (zaposlena v občinski upravi OHS).
V skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi2, zakona o javnih financah3, statuta MOM4, statuta OD5, statuta OHS6 ter v skladu s 46. členom Uredbe Prodajalci, objavljajo
2 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US – v nadaljnjem besedilu: 'ZLS') v 20. členu določa, da občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. Nadalje ZLS v 29. členu določa, da občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni drugače določeno. V 51. členu pa ZLS opredeljuje premoženje občine, kot nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice ter da mora občina s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
3 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljnjem besedilu: 'ZJF') v 67. členu določa, da je občinsko premoženje finančno in stvarno premoženje v lasti občin ter da finančno premoženje predstavljajo denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Nadalje ZJF v 80.a členu določa, da mora biti razpolaganje s stvarnim premoženjem ter kapitalskimi naložbami občine prikazano v letnem programu prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja. Zakon v nadaljnjih členih od 80.b do 80.h opredeljuje načela odplačnosti odtujitve premoženja, določa izvedbo postopka prodaje, pripravo letnega programa prodaje premoženja, pripravo posameznega programa prodaje, pripravljalna dejanja in metode prodaje stvarnega in finančnega premoženja.
4 Statut MOM (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 0/2011 in 8/2014) v 14. členu (v poglavju Naloge Mestne občine) določa, da MOM samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in s tem statutom, med naštete naloge pa je uvrščeno tudi upravljanje z občinskim premoženjem. Statut MOM nadalje v 23. členu (poglavje Mestni svet) določa, da Mestni svet v okviru svojih pristojnosti (med drugim) odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja.
Mestni svet MOM je na svoji 11. izredni seji dne 15. 6. 2017 sprejel sklep št. 10 (2. točka), ki se glasi: »Mestni svet Mestne občine Maribor sklene, da se prične postopek prodaje/razpolaganja s kapitalskim deležem v družbi Farmadent d.o.o. (v tem Pozivu imenovana »Družba«) skladno z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.«
5 Statut OD (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 17/2007, 15/2010, 32/2011, 24/2015) v tretji točki 1. člena določa, da je občina pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina skladno s 7. členom Statuta OD samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in statutom, med drugim tudi upravlja občinsko premoženje tako, da ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem ter pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja. Nadalje 14. člen Statuta OD določa, da je Občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, ki med drugim odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače.
Občinski svet OD je na svoji 23. redni seji, dne 11. 10. 2017 sprejel letni program razpolaganja s finančnim premoženjem, v katerem je predvidel prodajo poslovnega deleža, katerega imetnica je OD.
Občinski svet OD je na svoji 22. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel sklep, da se prične postopek prodaje/razpolaganja s kapitalskim deležem v Družbi, skladno z določili Uredbe.
6 Statut OHS (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2010 in 19/2010) v 1. členu določa, da je občina pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Nadalje je v drugi točki 7. člena Statuta OHS določeno, da občina upravlja občinsko premoženje tako, da ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem ter pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja. V skladu s 95. členom Statuta OHS Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
Občinski svet OHS je na 18. redni seji, dne 21. junija 2017 sprejel Odlok o II. rebalansu proračuna OHS za leto 2017 in dopolnitev Letnega programa ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem za leto 2017, ki se nanaša na 5,48 % poslovni delež v osnovnem kapitalu Družbe.
poziv 
za javno zbiranje ponudb (v nadaljnjem besedilu imenovan: 'Poziv') 
1.1 Opis predmeta prodaje
1.1.1 Predmet tega poziva so naslednji poslovni deleži družbe FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., s poslovnim naslovom Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Republika Slovenija, s sedežem v Mariboru, vpisane v sodnem registru Slovenije z matično številko 1461940000 (v nadaljnjem besedilu: 'Družba'):
1.1.1.1 poslovni delež v Družbi z identifikacijskim znakom 148955 v nominalnem znesku 4.774.409,69 EUR, kar predstavlja 83,35 % delež v osnovnem kapitalu Družbe, katerega imetnica je MOM;
1.1.1.2 poslovni delež v Družbi z identifikacijskim znakom 250274 v nominalnem znesku 153.514,31 EUR, kar predstavlja 2,68 % delež v osnovnem kapitalu Družbe, katerega imetnica je OD in
1.1.1.3 poslovni delež v Družbi z identifikacijskim znakom 250275 v nominalnem znesku 313.902,40 EUR, kar predstavlja 5,48 % delež v osnovnem kapitalu Družbe, katerega imetnica je OHS,
(v nadaljnjem besedilu poslovni deleži iz točke 1.1.1.1, 1.1.1.2 in 1.1.1.3 skupaj imenovani: 'Deleži').
1.1.2 Predmet prodaje so Deleži, katerih imetniki so Prodajalci, ki predstavljajo 91,51 % delež v osnovnem kapitalu Družbe.
1.1.3 Osnovna dejavnost Družbe je trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali, kjer je za poslovne partnerje na voljo širok nabor izdelkov.
1.1.4 Ključni finančni podatki o Družbi so navedeni v Prilogi I tega Poziva.
1.2 Nezavezujoča Ponudba
1.2.1 Postopek javnega zbiranja ponudb po tem Pozivu bo opravljen kot dvofazni postopek7 v katerem bodo ponudniki oddali nezavezujočo ponudbo (v nadaljnjem besedilu imenovana 'Nezavezujoča Ponudba') in pa zavezujočo ponudbo (v nadaljnjem besedilu imenovana 'Zavezujoča Ponudba') pod pogoji, ki so določeni v tem Pozivu.
7 Točka 3. drugega odstavka 35. člena v povezavi s prvim odstavkom 45. člena in 50. členom Uredbe.
1.2.2 Nezavezujoča Ponudba mora biti v slovenskem jeziku in mora vsebovati:
1.2.2.1 Določno opredelitev predmeta ponudbe. Predmet ponudbe mora biti opredeljen tako, da je izrecno navedeno, da ponudnik daje ponudbo za nakup Deležev.
1.2.2.2 Podatke o ponudniku iz točke 1.2.3 tega Poziva.
1.2.2.3 Izjavo ponudnika, da daje ponudbo z namenom nakupa Deležev na podlagi tega Poziva in da z njo sprejema pogoje prodaje, določene v tem Pozivu in v Uredbi.
1.2.2.4 Izjavo ponudnika, da daje ponudbo in da nastopa v Postopku Prodaje v svojem imenu in za svoj račun.
1.2.2.5 Izjavo ponudnika, da ne obstojijo okoliščine na strani ponudnika zaradi katerih bi bila lahko ogrožena veljavnost dane Nezavezujoče Ponudbe.
1.2.2.6 Okvirno ponudbeno ceno. Okvirna ponudbena cena mora biti določena tako, da je navedena višina denarnega zneska, ki se glasi na EUR.
1.2.2.7 Izjavo ponudnika, da razpolaga z viri financiranja, s katerimi lahko zagotovi denarna sredstva za nakup Deležev pod pogoji, ki so določeni v tem Pozivu.
1.2.3 Nezavezujoča Ponudba mora vsebovati naslednje podatke o ponudniku:
1.2.3.1 Če je ponudnik pravna oseba: firmo, sedež, poslovni naslov in matično številko, če je ponudnik domača pravna oseba.
1.2.3.2 Če je ponudnik fizična oseba: osebno ime, naslov prebivališča in EMŠO, če ga ima.
1.2.3.3 Če je ponudnik pravna oseba s sedežem zunaj Republike Slovenije, mora ponudbi priložiti tudi izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, iz katerega so razvidni podatki o firmi, sedežu in poslovnem naslovu ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika. Izpisu mora biti priložen overjeni prevod v slovenski jezik.
1.2.3.4 Ponudba mora vsebovati tudi elektronski naslov ponudnika za sprejemanje obvestil in izjav iz točke 1.7.1 tega Poziva.
1.2.3.5 Če je ponudnik pravna oseba, mora ponudba vsebovati tudi osebno ime osebe (ali oseb pri skupnem zastopanju), ki je pooblaščena v imenu ponudnika oddati ponudbo. Če ta oseba ni zakoniti (korporacijski) zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi pooblastilo zakonitega zastopnika za oddajo ponudbe.
1.2.3.6 Kratek opis poslovne dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, trenutna lastniška struktura ponudnika.
1.2.3.7 Računovodske izkaze ponudnika za preteklo poslovno leto.
1.2.3.8 Opis dosedanje dejavnosti ponudnika ter način, na katerega je njegova morebitna sedanja (ter pretekla ali prihodnja) dejavnost povezana z dejavnostjo Družbe.
1.2.3.9 Opis poslovnih načrtov ponudnika, povezanih z nakupom Deležev, ki mora vsebovati najmanj naslednja pojasnila ponudnika:
1.2.3.9.1 Ponudnik naj pojasni ali namerava v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik v Postopku Prodaje ohraniti delovna mesta Družbe in v kolikšni meri.
1.2.3.9.2 Ponudnik naj pojasni ali namerava ohraniti dejavnost Družbe v regiji v katero spadajo območja občin prodajalcev (podravska regija).
1.2.4 Nezavezujoča Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti zapisano to besedilo (Priloga 2 – Predloga opremljene ovojnice):
(nezavezujoča ponudba za nakup poslovnih 
deležev Farmadent)
1.2.5 Nezavezujoča Ponudba mora biti oddana na enega od teh načinov:
1.2.5.1 po priporočeni pošti na ta naslov:
Notar dr. Andrej Veble, Gregorčičeva 4,
2000 Maribor
ali
1.2.5.2 osebno v notarski pisarni notarja dr. Andreja Vebleta, Gregorčičeva 4, 2000 Maribor, v poslovalnem času notarske pisarne.
1.2.6 Za Nezavezujočo Ponudbo, ki je izročena notarju dr. Andreju Vebletu v skladu s tem Pozivom, velja, da je izročena oziroma dana Prodajalcem.
1.2.7 Vsa dejanja v postopku zagotavljanja dodatnih informacij v imenu in za račun prodajalcev opravlja družba KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., s poslovnim naslovom Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register Republike Slovenije z matično številko 5670926000, ki jo je prodajalec izbral za svojega pravnega in finančnega svetovalca v Postopku Prodaje (v nadaljevanjem besedilu imenovana: 'Svetovalec').
1.2.8 Ponudniku, ki bo želel pridobiti podrobnejše informacije o premoženjskem položaju in poslovanju Družbe, bodo Prodajalci izročili dokument v angleškem jeziku, ki ga je za potrebe Prodajnega postopka pripravil Svetovalec in ki vsebuje nekatere podrobnejše informacije o finančnem položaju in poslovanju Družbe (v nadaljnjem besedilu imenovan: 'Informacijski Memorandum'), pod pogojem, da bo z Družbo in Prodajalci sklenil sporazum o nerazkritju informacij, v katerem bo sprejel obveznosti glede varovanja zaupnih podatkov, ki jih bo prejel v Postopku Prodaje (v nadaljnjem besedilu imenovan: Sporazum). Podatki, ki jih vsebuje Informacijski memorandum, so zaupni podatki Družbe in pomenijo poslovno skrivnost Družbe. Zato ponudnik (njegovi predstavniki in svetovalci) teh podatkov ne sme razkrivati nobeni tretji osebi, uporabiti pa jih sme samo pod pogoji in omejitvami, dogovorjenimi v Sporazumu.
1.2.9 Kontaktna oseba Svetovalca za posredovanje Informacijskega Memoranduma je Sebastian Horvat, sebastian.horvat@kpmg.si; tel. +386/1/420-11-41.
1.2.10 Kontaktna oseba Svetovalca za uskladitev vsebine Sporazuma s ponudniki je odvetnik Matic Kramar, odvetnik.kramar@t-2.si; tel. +386(0)41/323-834.
1.3 Rok za oddajo Nezavezujoče Ponudbe
1.3.1 Postopka Prodaje na podlagi tega Poziva se lahko udeleži samo tisti ponudnik, ki odda Nezavezujočo Ponudbo pod pogoji, ki so določeni v tem Pozivu in katerega Nezavezujočo Ponudbo prejme notar dr. Andrej Veble najpozneje do 16. 7. 2018 do 12. ure (po CET8).
8 CET (Central European Time).
1.4 Pridobitev dodatnih informacij o premoženju, ki je predmet prodaje in Zavezujoča Ponudba
1.4.1 Skupna Komisija bo izmed Nezavezujočih Ponudb, ki bodo pravočasno oddane v roku iz točke 1.3.1 tega Poziva, izbrala tiste, ki bodo oddane pod pogoji, ki so določeni v tem Pozivu9.
9 Prvi stavek tretjega odstavka 51. člena Uredbe.
1.4.2 Vse ponudnike, ki bodo oddali Nezavezujočo Ponudbo pod pogoji iz točk 1.2.2, 1.2.3., 1.2.4. ter 1.2.5 tega Poziva v roku iz točke 1.3.1 tega Poziva (v nadaljnjem besedilu imenovani 'Primerni Ponudniki') bo Skupna Komisija pisno obvestila (v nadaljnjem besedilu imenovano: 'Obvestilo'), da imajo možnost pridobitve podrobnejših informacij o premoženjskem položaju in poslovanju Družbe10.
10 Drugi stavek tretjega odstavka 51. člena Uredbe.
1.4.3 Ponudnik, ki bo izpolnil pogoje, določene v tem Pozivu in v Obvestilu, bo lahko pridobil naslednje dodatne informacije:
1.4.3.1 prejel bo poročilo o prodajalčevem finančnem, pravnem in organizacijskem skrbnem pregledu Družbe,
1.4.3.2 imel bo možnost opraviti skrbni pregled Družbe tako, da bo pregledal dokumente v virtualni podatkovni sobi, ki jo bo pripravila Družba,
1.4.3.3 imel bo možnost sodelovati na predstavitvi poslovodstva in ključnega osebja Družbe.
1.4.4 Z Obvestilom bo Skupna Komisija Primernim Ponudnikom sporočila tudi naslednje podatke:
1.4.4.1 Pogoje, pod katerimi lahko pridobijo dodatne podatke o premoženjskem položaju in poslovanju Družbe iz točke 1.4.3. tega Poziva.
1.4.4.2 Pogoje, pod katerimi morajo Primerni Ponudniki oddati Zavezujoče Ponudbe.
1.4.4.3 Rok za oddajo Zavezujoče Ponudbe.
1.4.4.4 Podrobnosti o nadaljnjem poteku Postopka Prodaje, predvsem v zvezi z obravnavo Zavezujočih Ponudb11, dodatno dopolnitvijo Zavezujočih Ponudb12, izvedbo morebitnih pogajanj s Primernimi Ponudniki13, načinu sprejema odločitve o izboru najugodnejšega Primernega Ponudnika14.
11 52. člen Uredbe.
12 53. člen Uredbe.
13 54. člen Uredbe.
14 55. člen Uredbe.
1.4.4.5 Roke, v katerih morajo Primerni Ponudniki opraviti posamezna dejanja v Postopku Prodaje.
1.4.4.6 Pogoje, pod katerimi bodo morali Primerni Ponudniki plačati varščino, ki ne bo presegala zneska v višini 524.182,64 EUR.
1.5 Merila/Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile Zavezujoče Ponudbe
1.5.1 Skupna Komisija bo preverila vsakega Primernega Ponudnika po standardih preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pod pogoji, ki bodo določeni v Obvestilu.
1.5.2 Pri izbiri najugodnejše Zavezujoče Ponudbe bo Skupna Komisija upoštevala samo Zavezujoče Ponudbe tistih Primernih Ponudnikov, ki bodo:
1.5.2.1 Zavezujoče Ponudbe oddali pod pogoji, ki so določeni v tem Pozivu in pod pogoji, ki bodo določeni v Obvestilu,
1.5.2.2 Zavezujočo Ponudbo oblikovali tako, da bo pogoj za vložitev predloga za prenos Deležev prejeto plačilo kupnine in
1.5.2.3 bodo ustrezali standardom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
1.5.3 Skupna Komisija bo pri izbiri ekonomsko najugodnejše Zavezujoče Ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz tega Poziva in Obvestila, upoštevala naslednje kriterije:
1.5.3.1 Najvišja ponudbena cena – 90 točk
1.5.3.1.1 V skladu z merilom iz točke 1.5.3.1 »najvišja ponudbena cena« lahko Primerni Ponudnik prejme največ 90 točk od skupaj 100 točk.
1.5.3.1.2 Primerni Ponudnik, ki bo v Zavezujoči Ponudbi ponudil najvišjo ponudbeno ceno, bo prejel najvišje število točk (90 točk), vsak naslednji pa glede na višino ponudbene cene ustrezno sorazmerno manjše število točk. Število točk za posameznega Primernega Ponudnika se določi po naslednji enačbi:
ŠTp1= (Pi / Px) x 90,
pri čemer imajo uporabljene okrajšave naslednji pomen:
– ŠTp1 = število točk, ki jih dobi Primerni Ponudnik,
– Px = najvišja ponudbena cena in
– Pi = ponudbena cena obravnavanega Primernega Ponudnika.
1.5.3.2 Takojšnje plačilo ponudbene cene – 5 točk
1.5.3.2.1 V skladu z merilom iz točke 1.5.3.2 »takojšnje plačilo ponudbene cene« lahko Primerni Ponudnik prejme največ 5 točk od skupaj 100 točk, pri čemer Primerni Ponudnik prejme dodatne točke, če se v Zavezujoči Ponudbi zaveže plačati kupnino:
– ob podpisu prodajne pogodbe ali v roku do 30 dni od podpisa pogodbe, in sicer 5 točk,
– v roku od 30 do 60 dni od podpisa prodajne pogodbe, in sicer 2,5 točk.
1.5.3.2.2 Primerni Ponudnik, ki v Zavezujoči Ponudbi ponudi plačilo kupnine v roku, ki je daljši od 60 dni od dne podpisa prodajne pogodbe, ne prejme dodatnih točk.
1.5.3.3 Dolgoročni načrt upravljanja z Družbo z opredelitvijo segmentov rasti in vizijo upravljanja Družbe – 5 točk.
1.5.3.3.1 V skladu z merilom iz točke 1.5.3.3 »dolgoročni načrt upravljanja z Družbo z opredelitvijo segmentov rasti in vizijo upravljanja Družbe« lahko Primerni Ponudnik, ki v Zavezujoči Ponudbi opiše dolgoročni načrt upravljanja z Družbo z opredelitvijo segmentov rasti in vizijo upravljanja Družbe, prejme največ 5 točk od skupaj 100 točk, pri čemer Primerni Ponudnik dobi dodatnih 5 točk, če (i) komisija oceni, da predstavljen dolgoročni načrt upravljanja z družbo, morebitna ustrezna povezava obstoječe dejavnosti ponudnika ali družbe v skupini ponudnika z dejavnostjo Družbe, ustrezajo razvojni strategiji in viziji Družbe na način, da bo število delovnih mest v Družbi ohranjeno ali povečano ter dejavnost Družbe v regiji ohranjena ali povečana in (ii) če se bo Primerni Ponudnik v Zavezujoči Ponudbi zavezal, da bo v Družbi ohranil najmanj 90 % delovnih mest v obdobju treh let od dneva prenosa deležev na Primernega Ponudnika. V nasprotnem primeru ponudnik dobi 0 točk.
1.5.4 Skupna Komisija bo izbrala Zavezujočo Ponudbo tistega Primernega Ponudnika, ki bo prejel največje število točk kot vsoto vseh točk, ki jih bo Primerni Ponudnik prejel v skladu s kriteriji, ki so določeni v točki 1.5.3., pri čemer lahko Primerni Ponudnik prejme največ 100 točk.
1.5.5 Ne glede na prejšnjo točko 1.5.4. lahko Skupna Komisija odloči, da z vsemi Primernimi Ponudniki, ki oddajo Zavezujočo Ponudno ali le s posameznimi od njih, opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Pogajanja iz prejšnjega stavka se opravijo o vseh pogojih prodaje, tudi če niso bili vključeni v Poziv, kot so strategija razvoja podjetja in investiranje ter odgovornosti za napake predmeta prodaje15.
15 54. člen Uredbe.
1.5.6 V primeru, da Skupna Komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed Zavezujočih Ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove Primerne Ponudnike, da Zavezujočo Ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih16.
16 53. člen Uredbe.
1.6 Omejitve Prodajalcev v zvezi s Postopkom Prodaje
1.6.1 Z oddajo Nezavezujoče Ponudbe pod pogoji, ki so določeni v tem Pozivu, ponudnik potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi dejstvi:
1.6.1.1 Ponudnik je seznanjen, da lahko v skladu z Uredbo Mestni Svet MOM in/ali občinski svet OD in/ali občinski svet OHS na predlog Skupne Komisije kadarkoli odloči, da se Postopek Prodaje ustavi17.
17 Drugi odstavek 18. člena v povezavi z drugim odstavkom 21. člena Uredbe.
1.6.1.2 Ponudnik je seznanjen, da mora v skladu z Uredbo Skupna Komisija, potem, ko oceni, da je ugotovila vsa dejstva, na podlagi katerih je mogoče sprejeti odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika, pripraviti zapisniški povzetek poteka razpisnega postopka in pogajanj, odločiti, katerega od ponudnikov je izbrala kot najugodnejšega, ter predlagati vse v pogajanjih dogovorjene elemente pravnega posla, pod katerim naj se sklene pogodba, oziroma podati predlog pogodbe, ki naj se sklene z najugodnejšim ponudnikom. Predlog Skupne Komisije iz prejšnjega stavka o izboru najugodnejšega Primernega Ponudnik pošlje Skupna Komisija prodajalcem, da jo posredujejo v sprejem Mestnemu Svetu MOM, občinskemu svetu OD in občinskemu svet OHS, ki lahko takšen predlog sprejme ali zavrne v celoti.18
18 55. člen Uredbe.
1.6.1.3 Ponudnik je seznanjen, da so poleg Prodajalcev imetniki preostalih poslovnih deležev v Družbi še naslednje osebe (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani ’Preostali Družbeniki', vsak posebej pa 'Preostali Družbenik'):
1.6.1.3.1 Občina Starše, ki je imetnica poslovnega deleža v Družbi z identifikacijskim znakom 250273, v nominalnem znesku 110.553,22 EUR, kar predstavlja 1,93 % delež v osnovnem kapitalu Družbe;
1.6.1.3.2 Občina Miklavž na Dravskem Polju, ki je imetnica poslovnega deleža v Družbi z identifikacijskim znakom 250276, v nominalnem znesku 172.417,20 EUR, kar predstavlja 3,01 % delež v osnovnem kapitalu Družbe in
1.6.1.3.3 Občina Rače - Fram, ki je imetnica poslovnega deleža v Družbi z identifikacijskim znakom 250277, v nominalnem znesku 203.349,18 EUR, kar predstavlja 3,55 % delež v osnovnem kapitalu Družbe.
1.6.1.4 Ponudnik je seznanjen, da imajo Preostali Družbeniki predkupno pravico pri prodaji Deleža in da morajo Prodajalci Preostale Družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni Preostali Družbenik/Preostali Družbeniki sporoči/jo svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od prejema obvestila (v nadaljnjem besedilu takšna pravica Preostalih Družbenikov imenovana: 'Predkupna Pravica').
1.6.1.5 Ponudnik je seznanjen, da Prodajalci v Postopku Prodaje in v prodajni pogodbi ne bodo sprejeli nobene obveznosti, ki bi se nanašala na dolžniški ali upniški položaj Družbe, ki ga je ta pridobila v pravnih razmerjih, katerih stranka je (npr. Prodajalci ne bodo pristopili k dolgu Družbe, ne bodo prevzeli dolga Družbe, ne bodo se zavezali kot porok za kakšno Družbino obveznost, ne bodo prevzeli terjatve, katere imetnik je Družba).
1.6.2 Obveznost Prodajalcev za sklenitev prodajne pogodbe s katerimkoli Primernim Ponudnikom je v katerikoli fazi Postopka Prodaje izključena (i) v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bi bil Postopek Prodaje ustavljen (točka 1.6.1.1 tega Poziva), (ii) če nastopi položaj, v katerem bi bil predlog Skupne Komisije zvrnjen v celoti (točka 1.6.1.2 tega Poziva) ali (iii) če nastopi položaj, ko bi katerikoli od Preostalih Družbenikov in/ali vsi Preostali Družbeniki uveljavil Predkupno Pravico. V primerih iz prejšnjega stavka se domneva, da je bil Postopek Prodaje (in s tem pogajanja med prodajalci in Primernim Ponudnikom) prekinjen iz razlogov, za katerega ne odgovarjajo noben deležnik Postopka Prodaje (niti Prodajalci, kot tudi ne Primerni Ponudniki).
1.7 Obvestila in pozivi
1.7.1 Skupna Komisija bo vsa obvestila in pozive v Postopku Prodaje ponudniku pošiljala z elektronsko pošto na elektronski naslov iz točke 1.2.3.4 tega vabila, naveden v Nezavezujoči Ponudbi.
1.8 Kontaktne osebe Prodajalcev
1.8.1 Kontaktna oseba Svetovalca za posredovanje Informacijskega Memoranduma je Sebastian Horvat, sebastian.horvat@kpmg.si; tel. +386/1/420-11-41.
1.8.2 Kontaktna oseba Svetovalca za uskladitev vsebine Sporazuma s ponudniki je odvetnik Matic Kramar, odvetnik.kramar@t-2.si; tel. +386(0)41/323-834.
Mestna občina Maribor Občina Duplek Občina Hoče - Slivnica
Priloga 1: Ključni finančni podatki o družbi
Priloga 2: Predloga opremljene ovojnice

AAA Zlata odličnost