Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2058. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno, stran 6369.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerknona 25. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Cerkno.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen medobčinski inšpektorat, ki izvaja nadzor nad izvrševanjem občinskih odlokov in drugih predpisov.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma.
4. člen 
(višina turistične takse) 
Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Zavezanci, ki so oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje in zavezanci, ki so oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so navedeni v zakonu, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Cerkno, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
Podatki o evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
Medobčinski inšpektorat, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 2.000,00 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.
Z globo 500,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 28/99).
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 8. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 28/99), od 1. 9. 2018 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka. Promocijska taksa se prične zaračunavati 1. 1. 2019.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-1
Cerkno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost