Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 430-49/2018-1/jzu Ob-2373/18, Stran 1389
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) v skladu s Pravilnikom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije o prometu z nepremičninami in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
zaporedna št. 1
parc. št. 2101, v izmeri 547 m2, parc. št. 2112, v izmeri 496 m2, parc. št. 2202, v izmeri 464 m2 in parc. št. 2204, v izmeri 5897 m2, vse k.o. 1592 – Štalcerji, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, na zemljišču s parc. št. 2101, k.o. Štalcerji stoji objekt (stavba št. 36), na zemljišču s parc. št. 2112, k.o. Štalcerji stoji objekt (stavba št. 37) in na zemljišču s parc. št. 2202, k.o. Štalcerji stoji objekt (stavba št. 35), ki se prodajajo skupaj z zemljišči, nepremičnine se prodajajo v kompletu, strošek cenitve nepremičnin znaša 418,77 EUR (z vključenim 22 % DDV). Cenitev je opravil mag. Slavko Bunderla, sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine. Izhodiščna cena za vse zgoraj navedene nepremičnine skupaj z objekti znaša skupno 118.158,15 EUR, pri čemer znaša vrednost nepremičnin s parc. št. 2101, 2112 in 2202, k.o. Štalcerji 89,62 % izhodiščne cene, vrednost nepremičnine s parc. št. 2204, k.o. Štalcerji pa 10,38 % izhodiščne cene. Izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin in davka na dodano vrednost.
zaporedna št. 2
parc. št. 1120/29, v izmeri 159 m2, k.o. 1624 – Gorenja vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 5.776,47 EUR (v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), strošek cenitve nepremičnine znaša 139,08 EUR (z vključenim 22 % DDV). Cenitev je opravil mag. Jurij Lovšin, univ. dipl. inž. gradb., sodni cenilec za gradbeništvo.
zaporedna št. 3
parc. št. 8195/1, v izmeri 1515 m2, k.o. 2207 – Bovec, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 47.995,20 EUR (v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), strošek cenitve nepremičnine znaša 470,84 EUR (z vključenim 22 % DDV). Cenitev je opravil Samo Kovačič, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in sodni cenilec za gradbeno stroko. Nepremičnine s parc. št. 8195/1, k.o. Bovec je v soupravljanju Sklada KZG RS (946 m2) in družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (569 m2), ki je za procesno vodenje postopka prodaje zgoraj navedene nepremičnine pooblastila Sklad KZG RS.
zaporedna št. 4
parc. št. 173/1, v izmeri 329 m2, k.o. 897 – Podgora, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 6.580,00 EUR (v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), na zemljišču s parc. št. 173/1, k.o. Podgora stoji del objekta (stavbna št. 133), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje, strošek cenitve nepremičnine znaša 94,55 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2018. Cenitev je opravil mag. Dean Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Sklada KZG RS v sestavi:
– Alenka Maček Berger – predsednica
– Jožica Zupan – članica
– Darja Matjašič – članica
– Janja Golob – članica
– Kaja Kržan – nadomestna članica
– Marina Omahen – nadomestna članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Slovenije, fizične osebe državljani Republike Slovenije in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo ponudbene cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 6. 7. 2018, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez vključenega davka, ki ga plača kupec.
V primeru prodaje nepremičnin pod zaporedno št. 2, 3 in 4 kupec na ponudbeno ceno plača 22 % DDV, v primeru prodaje nepremičnin pod zaporedno št. 1 pa kupec na 10,38 % ponudbene cene plača 22 % DDV, na 89,62 % ponudbene cene pa plača 2 % davek na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-49/2018 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. V kolikor bo v roku za oddajo ponudb prispelo več najugodnejših ponudb, bo Sklad KZG RS opravil med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 11. 2018.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik za nepremičnino pod zaporedno št. 1 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi.
V skladu z desetim odstavkom 51. člena ZSPDSLS-1 bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena kupoprodajna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja. V skladu z drugim odstavkom 29. člena ZSPDSLS-1 je Sklad KZG RS pred sklenitvijo pravnega posla, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 eurov, dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pravni posli, ki so sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izdaji soglasja, ki je obvezna priloga pravnega posla, odloči v 30 dneh po prejemu osnutka pravnega posla.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, dne 9. 7. 2018 ob 13. uri.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru pri Darji Matjašič (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost