Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 402-0001/2016-19 Ob-2368/18, Stran 1414
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl. US in 8/10 – ZUKN) ter Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), objavlja
ponovljeno javno dražbo 
za prodajo finančnega premoženja v lasti Mestne Občine Murska Sobota
1. Predmet javne dražbe je prodaja 10.259 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic delniške družbe Pomgrad – cestno podjetje, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256B, 9231 Beltinci, matična številka 5143250000; in predstavlja 5,116606 % delež lastniškega kapitala te družbe.
2. Izklicna cena je 23,3063 EUR na delnico oziroma 239.100,00 EUR za celoten paket delnic. Postopek prodaje delnic bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora. Prodaja se nanaša izključno na odkup celotnega poslovnega deleža prodajalca iz prve točke te objave.
3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene (23.910,00 EUR), ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – delnice«, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
5. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno, je 1.000 EUR.
6. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
7. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal varščino, ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve finančnega premoženja, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.
9. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
10. Javna dražba bo v sredo, 18. 7. 2018, ob 9. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl. US in 38/10 – ZUKN).
11. Pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po tel. 02/525-16-43, pri Borutu Slaviču.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost