Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2069. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2018, stran 6377.

  
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 20. seji dne 30. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2018 
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2018 – volitve v občinski svet in volitve župana v Občini Grosuplje.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Grosuplje.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Grosuplje. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Grosuplje.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov volilne kampanje v višini dodatnih 0,12 EUR na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018
Grosuplje, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost