Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči, stran 6395.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), 8. člena Zakona o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 33/06), ter 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je občinski svet na 25. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13) (v nadaljevanju odlok).
2. člen 
V odloku se črta tretji odstavek 11. člena odloka.
3. člen 
Spremeni se 12. člen odloka in se po novem glasi:
12. člen 
(1) Storitve lokalnih gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, se financirajo iz sredstev proračuna.
(2) Občina ločeno vodi prihodke in stroške izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, koncesionar pa za zbiranje in obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov. Občinskemu svetu predloži poročilo o realizaciji prihodkov in stroškov posamezne storitve GJS z ugotovljenim presežkom oziroma primanjkljajem dvakrat letno, in sicer v septembru 6-mesečno realizacijo tekočega leta, v aprilu letno realizacijo za preteklo leto.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 9000-0004/2018-8
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost