Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Ob-2386/18, Stran 1418
Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 34. člena Statuta Doma starejših občanov Metlika ter sklepa Sveta zavoda Doma starejših občanov Metlika z dne 11. 6. 2018, prosto delovno mesto
direktorja 
zavoda Doma starejših občanov Metlika (m/ž)
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
K pisni prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva) ter program in vizijo dela zavoda.
Mandat direktorja/ice traja pet let. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo na naslov: Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »Za razpis direktorja/ce«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora priložiti izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi/njeni osebni podatki javno obravnavajo na seji Sveta zavoda, in v kolikor je kandidat/ka izbran/a, se zanj zaprosi za mnenje Občine Metlika in soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
O izbiri kandidata/ke bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika 

AAA Zlata odličnost