Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 3421-10/2014/6 Ob-2367/18, Stran 1383
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 (UL L št. 56 z dne 4. 10. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja
prvi javni razpis 
za Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 150.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 50.000,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija.
III. Vrsta javnega razpisa: Ukrep Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z delno odprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Vlagatelj vloži vlogo za nadomestilo v koledarskem letu za katero uveljavlja nadomestilo.
(2) Vlagatelj lahko vloži vlogo vsako leto do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.
(3) Prvi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.
(5) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu; ARSKTRP) odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
(6) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
V. Obdobje upravičenosti nadomestila
(1) Izplačilo nadomestila je upravičeno za koledarsko leto, v katerem je vlagatelj vložil vlogo.
(2) V skladu s 50. členom Uredbe vlagatelj do sredstev iz tega ukrepa ni upravičen, če so mu bila v tistem letu že dodeljena sredstva Unije ali Republike Slovenije za ukrep po tem javnem razpisu.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore: v skladu z 48. členom Uredbe je predmet podpore izplačevanje nadomestil za izvajanje operacij, ki so namenjene spodbudam za okoljske storitve, ki jih lahko zagotavlja akvakultura, in sicer za metode akvakulture, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve Natura območij v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193) in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193). Posebne okoljske potrebe, za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, so določene v Programu upravljanja območij NATURA 2000, sprejetem s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 9. 4. 2015, spremenjenim s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 28. 5. 2015 ter dopolnjenim in spremenjenim s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 24. 3. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Program upravljanja območij NATURA 2000).
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 49. členom Uredbe so upravičenci pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški: v skladu s 50. členom Uredbe je upravičeni strošek operacije, nadomestilo za izgube prihodka iz dejavnosti akvakulture na območjih NATURA 2000 zaradi kormoranov.
X. Pogoji za pridobitev nadomestila
A. Splošni pogoji, za odobritev vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
5. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
6. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli koledarsko leto za katerega uveljavlja nadomestilo.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predloži tudi izjavo ali je MSP podjetje. Vzorci izjav so sestavni del prijavnega obrazca.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
V skladu z 52. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture je vpisan Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA) in ima gojitev prijavljeno pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
2. iz CRA razvidni podatki o staležu in proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje za obrat akvakulture;
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
5. obrat akvakulture ima najmanj 2 hektara vodne površine;
6. obrat akvakulture se nahaja na območju NATURE 2000;
7. vlagatelj vodi ločeno knjigovodstvo ali ločeno knjigovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom 110. člena Uredbe od začetka izvajanja operacije do končnega izplačila sredstev, ko pošlje knjigovodske podatke ARSKTRP in
8. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja, da ni storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17).
XI. Priloge k vlogi na javni razpis
Vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za nadomestilo naslednje priloge:
1. podpisano izjavo, s katero izjavi, da ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17);
2. podpisano izjavo, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ta ukrep in prijavnega obrazca,
– da za ista nadomestila v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz tega ukrepa ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz tega ukrepa,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija, ni predmet izvršbe,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
– ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev nadomestila, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila,
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
XII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 53. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja:
I. NAZIV UKREPA
Ukrep za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve (točki a. prvega odstavka 54. člena Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo 
Število točk
1. Površina v NATURA 2000 območju
več kot 5 hektarjev
10
od 1 hektarja do vključno 5 hektarjev
5
do vključno 1 hektarja
3
2. Količina proizvodnje
nad 10 ton
10
od 5 ton do vključno 10 ton
5
do vključno 5 ton
3
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
20
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag 6 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa.
XIII. Izračun nadomestila
(1) V skladu s 3. točko prvega odstavka 54. člena Uredbe se nadomestilo za izgube prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih NATURA 2000, odobri le, če ima obrat akvakulture površino večjo kot 2 hektarja.
(2) Vlagatelj je upravičen do nadomestila na podlagi pavšalnega zneska za škodo na ribah, ki jo na obratu akvakulture, ki se nahaja na območju NATURE 2000, povzročijo kormorani.
(3) V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 54. člena Uredbe se nadomestilo izračuna na podlagi gojitvene površine na hektar, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo vode za gojenje vodnih organizmov, s tem, da se upošteva le gojitvena površina, ki se nahaja na območju NATURE 2000. Za vsako posamezno leto se upravičencu prizna letno nadomestilo v višini 300 eurov na hektar gojitvene površine.
(4) V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se vlagatelju prizna nadomestilo iz prejšnjega odstavka do 100 odstotkov.
(5) V skladu s šestim odstavkom 54. člena Uredbe se vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje od prvega do dvanajstega poglavja tega javnega razpisa, nadomestilo izplača za obdobje enega leta.
XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prve točke tega poglavja ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v tem javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. ne glede na 2., 3. in 4. točko tega poglavja se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu;
9. vloga za dodelitev nadomestila mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17);
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz 2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz 1. točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XVI. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v tem javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih s tem javnim razpisom. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu z merili iz poglavja XII. tega javnega razpisa.
(3) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev tega javnega razpisa. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(6) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(7) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(8) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(9) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
(10) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za nadomestilo. Zahtevek se vloži za nadomestilo v preteklem letu v skladu z rokom, določenim v odločbi o odobritvi sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu z XVIII. poglavjem tega javnega razpisa in ga pošlje ARSKTRP;
3. vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži en zahtevek za nadomestilo za preteklo koledarsko leto;
4. dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračilo sredstev, se morajo glasiti na upravičenca;
5. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
6. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede označevanja operacij.
(2) V skladu s 112. členom Uredbe pristojni organ za preverjanje zahtevkov za povračilo sredstev:
1. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz XIX. poglavja tega javnega razpisa sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
2. zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe, ARSKTRP z odločbo zavrne;
3. v primeru, če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom 112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore.
(3) V skladu s 55. členom Uredbe mora upravičenec ob predložitvi zahtevka za povračilo sredstev predložiti poročilo o uresničevanju obveznosti iz 114. člena Uredbe.
XVIII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o odobritvi sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o odobritvi sredstev.
(2) Upravičencu se izplačajo sredstva na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVII. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno vlogo za nadomestilo vloži en zahtevek.
XIX. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti upravičenca od datuma končnega izplačila:
1. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
2. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
3. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
4. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
(2) V skladu s 56. členom Uredbe v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17).
(3) V skladu s 5. točko prvega odstavka 52. člena Uredbe mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s 5. točko XVII. poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
XX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o odobritvi sredstev, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva za operacije iz tretjega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(5) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(6) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(7) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(8) V skladu s 57. členom Uredbe upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka XIX. poglavja tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz 56. člena Uredbe.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost