Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper, stran 6413.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
Št. 3501-1529/2015
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odločba US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
1. člen 
V 7. členu Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/16 in 3/17) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pred začetkom gradnje nezahtevnega in enostavnega objekta iz 9. člena tega odloka mora investitor pridobiti soglasje Mestne občine Koper. Zahtevo za izdajo soglasja investitor vloži na predpisanem obrazcu, katerega vsebino in obliko določi župan Mestne občine Koper. Pristojni organ Mestne občine Koper odkloni izdajo soglasja v primeru, da je predvidena gradnja v nasprotju z določili tega Odloka. Pristojni organ Mestne občine Koper mora odkloniti izdajo soglasja v roku 30 dni od prejema vloge, sicer se šteje, da je soglasje dano. Za dokaz o poslani zahtevi za izdajo soglasja se šteje potrdilo o priporočeni pošiljki s povratnico ali potrdilo o sprejemu vloge, ki ga izda pristojni organ Mestne občine Koper.«
2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3)Odmiki majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave od sosednjih parcel:
– za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta) je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 4,0 m, ne glede na določila veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev,
– za objekte nižje od 1,5 m je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča,
– na območjih vaških jeder (oznaka V ali območja varovanja kulturne dediščine, ki so po planskih aktih varovana kot naselbinska/urbanistična območja, brez vplivnih območij ali območja, ki so po planskih aktih varovana kot etnološka dediščina, brez vplivnih območij), so lahko odmiki tudi manjši kot jih določa prva in druga alineja tega odstavka, ne glede na določila veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev, in sicer do meje gradbene parcele, s soglasjem lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljiških parcel.«
Besedilo tretje in četrte alineje četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– strehe so eno- ali dvokapne z naklonom 18–22 stopinj ali ravne. V primeru, da je streha ravna je lahko pohodna ali zazelenjena,
– v primeru strehe z naklonom mora strešno sleme potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,«
3. člen 
Besedilo tretje in četrte alineje drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– strehe so eno- ali dvokapne z naklonom 18–22 stopinj ali ravne. V primeru, da je streha ravna je lahko pohodna ali zazelenjena,
– v primeru strehe z naklonom mora strešno sleme potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,«
4. člen 
Besedilo prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju stavbnih zemljišč je v sklopu kmetijskih gospodarstev dovoljena gradnja vseh vrst pomožno kmetijskih-gozdarskih objektov za rejo živali in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.«
5. člen 
Upravni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po do sedaj veljavnem odloku.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-1529/2015
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al decreto sulle strutture non complesse e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria 
N. 3501-1529/2015
Capodistria, 1 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto il terzo alinea del secondo comma degli Articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e visto l’Articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 nonché Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria, durante la sua seduta del 31 maggio 2018, ha approvato il presente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al decreto sulle strutture non complesse e semplici sui terreni edificabili nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nell’Articolo 7 del Decreto sulle strutture non complesse e semplici sui terreni edificabili nel Comune Città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 50/16 e 3/17) si aggiunge un nuovo sesto comma, che recita come segue:
»(6) Precedentemente ai lavori di costruzione delle strutture non complesse e semplici come da Articolo 9 del presente Decreto, il committente deve ottenere il consenso del Comune Città di Capodistria. La richiesta per il rilascio del consenso è inoltrata dal committente mediante apposito modulo, di cui contenuto e struttura sono definiti dal sindaco del Comune Città di Capodistria. L’organo competente del Comune Città di Capodistria nega il consenso qualora i lavori di costruzione previsti siano in contrasto con le disposizioni del presente Decreto. L’organo competente del Comune Città di Capodistria ha l’obbligo di comunicare il negato rilascio del consenso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, altrimenti il consenso è da considerarsi accordato. Sono considerati prova dell’inoltro della richiesta per il rilascio del consenso il cedolino della raccomandata con ricevuta di ritorno o il certificato di ricezione della richiesta, quest’ultimo rilasciato dall’organo competente del Comune Città di Capodistria.«
Articolo 2 
Si modifica il testo del terzo comma dell’Articolo 9, che recita come segue:
»(3) Distanza degli edifici minori e le costruzioni quali integrazione di strutture esistenti dai lotti adiacenti:
– per le costruzioni di altezza maggiore di 1,5 m (altezza misurata sulla verticale dal punto più basso del terreno al punto più alto della costruzione) la distanza minima dai lotti adiacenti è di 4,0 m. Per una distanza minore dai lotti adiacenti, il committente deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti adiacenti dalle quali lo scostamento è minore di 4,0 m, indipendentemente dalle disposizioni delle norme tecniche di attuazione vigenti,
– per le costruzioni di altezza minore di 1,5 m è possibile effettuare lavori di costruzione al massimo fino al confine del lotto sul quale si effettuano i lavori edili, ma in modo tale da non intervenire sui terreni adiacenti,
– nelle aree caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali (indicati con V o aree di tutela del patrimonio culturale che, secondo il piano regolatore sono tutelate come area d’insediamento/urbanistica senza zone d’influenza o aree protette dal piano regolatore come patrimonio etnologico senza aree d’influenza), gli scostamenti possono essere anche minori di quanto stabilito nel primo e secondo alinea di questo comma, indipendentemente dalle disposizioni delle norme tecniche di attuazione vigenti, e precisamente dal limite del lotto, con il consenso del proprietario o dei proprietari dei lotti vicini.«
Si modifica il testo del terzo e del quarto alinea del quarto comma, che recita come segue:
»– i tetti sono a una o due falde con pendenza di 18–22 gradi o piani. Nel caso in cui il tetto sia piano, esso può essere calpestabile o verde,
– nel caso in cui il tetto sia con pendenza, la linea di colmo del tetto deve essere parallela ai lati più lunghi del rettangolo planimetrico,«
Articolo 3 
Si modifica il testo del terzo e del quarto alinea del secondo comma dell’Articolo 10, che recita come segue:
»– i tetti sono a una o due falde con pendenza di 18–22 gradi o piani. Nel caso in cui il tetto sia piano, esso può essere calpestabile o verde,
– nel caso in cui il tetto sia con pendenza, la linea di colmo del tetto deve essere parallela ai lati più lunghi del rettangolo planimetrico,«
Articolo 4
Si modifica il testo del primo comma dell’Articolo 12, che recita come segue:
»(1) Nella zona dei terreni edificabili è permessa, nell’ambito delle aziende agricole, la costruzione di tutti i tipi di strutture agricolo-forestali per l’allevamento degli animali e di strutture per i prodotti agricoli e le attività complementari.«
Articolo 5 
I procedimenti amministrativi, avviati precedentemente all’entrata in vigore del presente Decreto, si concludono ai sensi degli allora vigenti decreti.
Articolo 6 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-1529/2015
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost