Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2060. Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 6371.

  
Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 24/16) na 25. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
1. člen 
(1) Spremeni se grafični del izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listu št. 08.
(2) Izvede se širitev stavbnega zemljišča na parceli štev. 554/1 (del) in izvzem iz stavbnih zemljišč na parceli štev. 620/23 (del), 580/2 (del), 581 (del), 577 (del), 760/12 (del) in 579/1 (del) – vse k. o. Gorenji Novaki.
(3) Podrobnejša namenska raba se spremeni iz SP (površine počitniških hiš) v A (površine razpršene poselitve) s šifro KE 04/A 436.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2017-21
Cerkno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost