Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2101. Odlok o turistični taksi v Občini Sežana, stran 6432.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Odlok o turistični taksi v Občini Sežana (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Sežana.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje veljavni zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
3. člen 
(znesek turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev znaša 1,60 EUR na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.
(3) Morebitno spremembo višine turistične in promocijske takse določi občinski svet s sklepom.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so skladno z veljavnim zakonom s področja spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične takse in promocijske takse za prenočevanje, so v celoti oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine,
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih, na parkiriščih za avtodome,
– gojenci socialnovarstvenih zavodov,
– udeleženci, ki se na povabilo Občine Sežana udeležijo medobčinskih, mednarodnih in drugih prireditev oziroma dogodkov, ki so pomembni za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača občina,
– osebe, ki prihajajo v občino v okviru mednarodnih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
(2) Poleg oseb, ki so v skladu z veljavnim zakonom s področja spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 2. člena tega odloka plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na poseben račun Občine Sežana in sicer na način, ki je objavljen na uradni spletni strani Občine Sežana, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci obrazložen razlog oprostitve (ponudnik prenočišč mora hraniti dokumente/dokaze, na podlagi katerih je upošteval oprostitev).
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena vodijo evidenco turistične takse elektronsko ali fizično.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
8. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Za prekrške glede turistične in promocijske takse, se smiselno uporabljajo materialne in kazenske določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
(2) Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 67/06 in 104/08).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem 1. 1. 2019.
Št. 032-4/2018-11
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost