Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči, stran 6395.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1), 3., 7., 32., 33. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (4/18) ter skladno s 143. in 152. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči 
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 23/17) se v 1. členu doda nov drugi odstavek:
»S tem odlokom se določa tudi način vodenja katastra zbirnih in odjemnih prostorov, katastra divjih odlagališč, podelitev javnega pooblastila za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, v zvezi z javno službo. Navedene aktivnosti so povezane z javno službo, vendar niso del javne službe.«
2. člen 
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek:
»Način vodenja katastra zbirnih in odjemnih prostorov, ekoloških otokov, zbirnih centrov in divjih odlagališč se opredeli v Tehničnem pravilniku.Vodenje katastra se financira iz proračuna občine.«
3. člen
Za prvi stavek, prvega odstavka 9. člena se doda drugi in tretji stavek:
»Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij ni del javne službe. Način financiranja stroškov za izvajanje dodeljenih javnih pooblastil se opredeli s posebno pogodbo.«
4. člen 
K 36. členu se dodajo novi tretji do šesti odstavek:
»Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine posamezne storitve tako, da se izvajalcu javne službe pokrijejo vsi stroški ravnanja s komunalnimi odpadki.
Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev. Način obračunavanja cene storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je določen s Pravilnikom za obračun storitev te javne službe.
Občina in izvajalec javne službe vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje javne službe.
Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
5. člen 
Za prvim odstavkom 40. člena, se doda še drugi:
»Način merjenja prihodkov od posebnih storitev in drugih prihodkov, ki znižujejo ceno storitve javne službe se določi s koncesijsko pogodbo.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0004/2018-10
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost