Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih, stran 6412.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih 
Št. 373-1/2009
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – PZ-UPB5, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odločba US, 32/16, 15/17 – odločba US in 27/17 – ZPro) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih 
1. člen 
(1) Besedilo 5. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10, 65/10 in 35/11; v nadaljevanju: odlok) se v 2. točki ribiško pristanišče: namembnost: dopolni tako, da se glasi:
»Ribiško pristanišče je namenjeno ribičem za opravljanje ribiške dejavnosti in privezu plovil daljših od 8 m«.
(2) V 2. točki: ribiško pristanišče a. kopni del: se na koncu besedila doda:
»Privezni – pontonski pomol na parceli 3/16 k.o. morje, namenjen privezom plovil dolžine od 8 m do 10 m.«
2. člen 
V petem odstavku 20. člena se prvi stavek spremeni, tako, da se glasi:
»Dolžina plovila, za katerega prosilec vlaga vlogo za pridobitev priveza v uporabo, ne sme presegati 8 m, razen če gre za ribiška plovila, ki so namenjena in opremljena za gospodarski ribolov in ostala plovila v skladu z namembnostjo iz 2. točke 5. člena.«
3. člen 
V 24. členu odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določila prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena so privezi na priveznem – pontonskem pomolu v ribiškem pristanišču namenjeni privezu plovil dolžine od 8 m do 10 m. Pravico do uporabe priveza na priveznem-pontonskem pomolu pridobijo prosilci, ki izpolnjujejo pogoje iz 20. člena tega odloka. Uporaba privezov na priveznem pontonskem pomolu ne sme ovirati ribiške dejavnosti v ribiškem pristanišču.«
4. člen 
V celotnem besedilu odloka se besedna zveza »Komunala Koper« nadomesti z besedno zvezo »Marjetica Koper«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 373-1/2009
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sui porti 
N. 373-1/2009
Capodistria, 1 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, e dell’articolo 47, secondo comma, del Codice marittimo (Gazzetta ufficiale della RS, n. 62/16 – PZ-UPB5, 41/17, 21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP), dell’articolo 3, secondo comma, e dell’articolo 7 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11), visti gli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta ufficiale della RS, n. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – sentenza della CC 32/16, 15/17 – sentenza della CC e 27/17 – ZPro) visti gli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 31 maggio 2018, ha accolto il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sui porti 
Articolo 1 
(1) Il testo dell'articolo 5 del Decreto sui porti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 4/10, 65/10 e 35/11; di seguito: decreto), nel punto 2. porto pescherecci: destinazione d'uso, viene completato come segue:
»porto pescherecci destinato ai pescatori per l'esercizio della loro attività e per l'ormeggio di imbarcazioni dalla lunghezza superiore a 8 m«.
(2) Nel punto 2: porto pescherecci: a. Superficie in terraferma: alla fine si aggiunge come segue:
»Molo galleggiante per ormeggio sulla particella catastale 3/16, C.c. mare, per l'ormeggio di imbarcazioni della lunghezza da 8 m a 10 m.«
Articolo 2 
Nell'articolo 20, quinto comma, la prima frase viene modificata come segue:
»La lunghezza dell'imbarcazione per la quale si richiede l'ormeggio non deve superare gli 8 m, fatti salvi i pescherecci destinati ed attrezzati per la pesca commerciale, nonché le rimanenti imbarcazioni in conformità con la destinazione d'uso del secondo punto dell'articolo 5.«
Articolo 3 
Nell'articolo 24 del decreto si aggiunge una nuova, sesta, frase come segue:
»(6) A prescindere dalle disposizioni dei comma 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, gli ormeggi sul molo galleggiante nel porto dei pescatori sono destinati all'ormeggio di imbarcazioni della lunghezza da 8 a 10 m. Il diritto di fruizione dell'ormeggio sul molo galleggiante, viene assegnato a coloro che adempiono le condizioni previste dall'articolo 20 del presente decreto. La fruizione degli ormeggi sul molo galleggiate non deve ostacolare l'attività della pesca al molo dei pescatori.«
Articolo 4 
In tutto il decreto, il testo »Komunala Koper« viene sostituito dal testo »Marjetica Koper«.
Articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 373-1/2009
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost