Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 77/18 Ob-2371/18, Stran 1415
Svet zavoda Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom cesta I/14, 1290 Grosuplje, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami), 22. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami), 18. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 61/14) ter na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje objavlja prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:
– univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi mora priložiti:
– fotokopijo diplome,
– življenjepis,
– opis oziroma navedbo delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 5 let delovnih izkušenj,
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod četrto alinejo mora biti priloženo potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence,
– kot dokaz o izpolnjevanju pogoja pod peto alinejo mora biti priloženo potrdilo sodišča.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 5. 9. 2018. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja mandata.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Grosuplje, Kadrovska služba, Pod gozdom cesta I/14, 1290 Grosuplje, s pripisom »Za svet zavoda – prijava za razpis direktorja«.
Kandidati bodo obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Zdravstveni dom Grosuplje 

AAA Zlata odličnost