Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 430-48/2018-1/jzu Ob-2374/18, Stran 1391
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) v skladu s Pravilnikom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije o prometu z nepremičninami in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 
zaporedna št. 1
parc. št. 881, v izmeri 1320 m2, k.o. 465 – Hrastovec, osnovna namenska raba: delno območje kmetijskih zemljišč in delno območje stavbnih zemljišč, na zemljišču s parc. št. 881, k.o. 465 – Hrastovec stoji objekt (stavba št. 340), ki se prodaja skupaj z zemljiščem, izhodiščna cena za zemljišče z objektom znaša 13.200,00 EUR, pri čemer znaša vrednost nepremičnine z namensko rabo kmetijsko zemljišče 73 % izhodiščne cene, vrednost nepremičnine z namensko rabo stavbno zemljišče pa 27 % izhodiščne cene. Strošek cenitve nepremičnine znaša 189,10 EUR (z 22 % DDV). V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost. Cenitev je opravil mag. Dean Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
zaporedna št. 2
parc. št. 284/66, v izmeri 35 m2, k.o. 1482 – Ragovo, osnovna namenska raba: delno območje kmetijskih zemljišč in delno območje stavbnih zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 2.275,00 EUR, pri čemer znaša vrednost nepremičnine z namensko rabo kmetijsko zemljišče 97 % izhodiščne cene, vrednost nepremičnine z namensko rabo stavbno zemljišče pa 3 % izhodiščne cene. Strošek cenitve nepremičnine znaša 273,74 EUR (z 22 % DDV). V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost. Cenitev je opravil Anton Kožar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Zemljiškoknjižni lastnik predmetne nepremičnine je Republika Slovenija, do 1/1, zakonski solastnik predmetne nepremičnine pa je v skladu z določbami Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije do 3 % Mestna občina Novo mesto, ki je Skladu KZG RS podala soglasje za prodajo zgoraj navedenega deleža nepremičnine.
zaporedna št. 3
parc. št. 327/2, v izmeri 2807 m2, k.o. 1765 – Vinje, do 3/128, osnovna namenska raba: delno območje kmetijskih zemljišč in delno območje stavbnih zemljišč, na zemljišču s parc. št. 327/2, k.o. Vinje stojita objekta (stavba št. 60 in 61), ki se prodajata skupaj z zemljiščem, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 3.340,82 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 336,78 EUR (z 22 % DDV). V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin. Cenitev je opravil dr. Bojan Grum, sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
zaporedna št. 4
parc. št. 830/2, v izmeri 903 m2, k.o. 1176 – Trlično, do 1/22, osnovna namenska raba: delno območje kmetijskih zemljišč in delno območje stavbnih zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 697,00 EUR, pri čemer znaša vrednost nepremičnine z namensko rabo kmetijsko zemljišče 40 % izhodiščne cene, vrednost nepremičnine z namensko rabo stavbno zemljišče pa 60 % izhodiščne cene. Na zemljišče s parc. št. 830/2 k.o. Trlično delno posega objekt (stavbna št. 32), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Strošek cenitve nepremičnine znaša 225,70 EUR (z 22 % DDV). V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost. Cenitev je opravil mag. Dean Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
zaporedna št. 5
parc. št. 306/2, v izmeri 824 m2, k.o. 674 – Zgornji Vrhov dol, osnovna namenska raba: delno območje kmetijskih zemljišč in delno območje stavbnih zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 16.661,28 EUR, pri čemer znaša vrednost nepremičnine z namensko rabo kmetijsko zemljišče 15,05 % izhodiščne cene, vrednost nepremičnine z namensko rabo stavbno zemljišče pa 84,95 % izhodiščne cene. Na zemljišču s parc. št. 306/2, k.o. 674 – Zgornji Vrhov Dol stojita dva objekta (stavba št. 103 in 110), ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje. Strošek cenitve nepremičnine znaša 189,10 EUR (z 22 % DDV). V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost. Cenitev je opravil mag. Dean Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Sklada KZG RS v sestavi:
– Alenka Maček Berger – predsednica
– Jožica Zupan – članica
– Darja Matjašič – članica
– Janja Golob – članica
– Kaja Kržan – nadomestna članica
– Marina Omahen – nadomestna članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Slovenije, fizične osebe državljani Republike Slovenije in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo ponudbene cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 6. 7. 2018, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. ______ – Ne odpiraj«.
Ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez vključenih davkov, tj. 2 % davka na promet nepremičnin ali 22 % davka na dodano vrednost, ki jih plača kupec.
Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-48/2018 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. V kolikor bo v roku za oddajo ponudb prispelo več najugodnejših ponudb, bo Sklad KZG RS opravil med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 11. 2018.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške povezane z vložitvijo ZK predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca ter morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami, davek na dodano vrednost in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah, ki so predmet tega razpisa, v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, obstaja predkupna pravica. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
V skladu z drugim odstavkom 29. člena ZSPDSLS-1 je Sklad KZG RS pred sklenitvijo pravnega posla, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 eurov, dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pravni posli, ki so sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izdaji soglasja, ki je obvezna priloga pravnega posla, odloči v 30 dneh po prejemu osnutka pravnega posla.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, dne 9. 7. 2018 ob 14. uri.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru pri Darji Matjašič (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost