Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima, stran 6424.

  
Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04, 104/04 – popr., 44/07 in 9/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji 28. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 
1. člen 
V Odloku o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06, 72/08, 55/15 in 50/16) se v prvem odstavku 11. člena drugi stavek spremeni, tako da se glasi: »Javna služba obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest,
– redno čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest,
– vzdrževanje privezov za plavajoče naprave,
– pregled privezovanja plovil,
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil skladno z zakonom in drugimi predpisi,
– odstranjevanje vseh odpadkov oziroma predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe,
– druge naloge in ukrepe v zvezi z izvajanjem javne službe.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni, tako da se glasi: »Letni program mora vsebovati:
– osnovne informacije o izvajanju javne službe,
– programska izhodišča in usmeritve za izvajanje javne službe,
– program dela javne službe,
– program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture v pristanišču in na vstopno izstopnih mestih,
– program aktivnosti v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz sedmega odstavka tega člena in
– finančno ovrednoten poslovni načrt, s predvidenimi prihodki in odhodki izvajanja javne službe ter tržnih dejavnosti, prikazano po virih sredstev.«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Upravljavec na poziv pristojnega organa predloži predlog programa investicijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture v pristanišču in na vstopno izstopnih mestih za naslednje triletno obdobje.«.
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Upravljavec prevzame pristanišče in vstopno izstopna mesta iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega odloka v poslovni najem s sklenitvijo pogodbe o poslovnem najemu.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»MOL upravljavcu izrecno dovoli in mu omogoča, da lahko čim bolj izkoristi gospodarsko javno infrastrukturo v pristanišču na Špici ter na vstopno izstopnih mestih z izvajanjem tržnih dejavnosti. Uporabniki storitve in blago iz naslova tržnih dejavnosti plačujejo upravljavcu.«.
2. člen 
Za 11. členom se doda novo poglavje in nov člen, ki se glasita:
»VI.a VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
11.a člen 
Viri financiranja javne službe so:
– sredstva proračuna MOL,
– sredstva, pridobljena iz naslova upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo v pristanišču in na vstopno izstopnih mestih, katero ima upravljavec v poslovnem najemu in je v lasti MOL,
– prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih upravljavec zagotavlja v zvezi z izvajanjem javne službe,
– prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti,
– sredstva, pridobljena na podlagi sofinanciranja programov in projektov,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
Upravljavec je dolžan zagotoviti ločeno računovodstvo za evidentiranje vseh prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in tržnih dejavnosti.
MOL upravljavcu zagotavlja sredstva, ki pokrivajo upravičene stroške izvajanja javne službe, ob upoštevanju prihodkov, ki jih upravljavec pridobi iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti z uporabo gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima v poslovnem najemu, za višino katerih se zmanjšajo sredstva iz proračuna MOL.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 374-5/2018-6
Ljubljana, dne 28. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost