Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2107. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018, stran 6436.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17 in 29/18) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2018 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO 
OPIS
DRUGI REBALANS V EUR
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.232.949
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.811.275
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.160.665
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.617.495
7000
 
Dohodnina
4.617.495
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
452.670
7030
 
Davki na nepremičnine
362.000
7032
 
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
70.670
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
90.500
7044
 
Davki na posebne storitve
500
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev
90.000
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
650.610
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
153.841
7103
 
Prihodki od premoženja
153.841
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
 
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
23.000
7120
 
Globe in druge denarne kazni
23.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
16.169
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.169
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
453.600
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
453.600
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
197.090
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
156.282
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
156.282
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
40.808
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
40.808
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
33.447
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
33.447
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
33.447
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.166.137
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.645.854
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.645.854
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
520.283
7416
 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
520.283
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
25.000
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.279.243
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.891.661
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
374.040
4000
 
Plače in dodatki
330.858
4001
 
Regres za letni dopust
12.695
4002
 
Povračila in nadomestila
21.202
4004
 
Sredstva za nadurno delo
4.055
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
5.230
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
60.785
4010
 
Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
32.005
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
25.334
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
212
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
353
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU
2.881
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.324.807
4020
 
Pisarniški in splošni material 
in storitve
139.078
4021
 
Posebni material in storitve
126.888
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
204.471
4023
 
Prevozni stroški in storitve
8.230
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.500
4025
 
Tekoče vzdrževanje
398.703
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
5.050
4027
 
Kazni in odškodnine
5.710
4029
 
Drugi operativni odhodki
434.177
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.200
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
19.200
409
 
REZERVE
112.829
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
21.058
4091
 
Proračunska rezerva
86.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.771
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.489.626
410
 
SUBVENCIJE
98.990
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
98.990
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.584.231
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.558.231
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.521
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.521
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
594.884
4130
 
Tekoči transferi občinam
37.178
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
22.000
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
532.206
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.854.478
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.854.478
4200
 
Nakup zgradb in prostorov
148.125
4202
 
Nakup opreme
188.362
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
39.700
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
3.779.261
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
346.060
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.000
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
279.470
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
43.478
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
8.000
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
8.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
35.478
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
35.478
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.046.294
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
59.000
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.000
7504
 
Prejeta vračila danih posojil 
od privatnih podjetij
1.000
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
58.000
7511
 
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
58.000
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
 
DANA POSOJILA
5.000
4404
 
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
54.000
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
450.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
450.000
5001
 
Najeti krediti pri poslovnih bankah
300.000
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
150.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
368.159
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
368.159
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
350.005
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
18.154
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–910.453
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
81.841
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.046.294
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
910.453
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Doda se 13.a člen, ki se glasi:
»(prodaja finančnega premoženja) 
Z namenom prodaje kapitalske naložbe, delnic Gorenjske banke Kranj se zagotavlja cilj zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna. Cilj je maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. Zbrana sredstva od prodaje, ki jih predstavlja planirana kupnina od prodanih delnic v višini 58.000 evrov se bodo namenila za odplačilo dolga v računu financiranja. V primeru, da bo ostanek kupnine presegel obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolga se bo kupnina uporabila za nakup novega stvarnega premoženja.«
3. člen 
Spremeni se 1. točka 14. člena tako, da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2018 lahko zadolži do višine 450.000 evrov za investicije Občine Železniki vsebovane v proračunu leta 2018.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 015-3/2018-014
Železniki, dne 7. junija 2018
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost