Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2102. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 6433.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04, 39/06, Uradne objave PN št. 7/07, Uradni list RS, št. 33/10, 37/15) se drugi stavek četrtega odstavka 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zbirno mesto za večstanovanjske objekte vzdržuje (tehnično gradbena ureditev) po navodilih izvajalca upravnik večstanovanjskega objekta.«
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec je dolžan redno čistiti prevzemna mesta za odpadke ob večstanovanjskih stavbah. Prav tako je dolžan čistiti zbirna mesta pri večstanovanjskih stavbah, ki so hkrati tudi prevzemna mesta za odvoz odpadkov.«
2. člen 
Za 4. točko tretjega odstavka 45. člena se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»Z globo 500,00 eur se kaznuje za prekrške pravna oseba – izvajalec, če ne čisti prevzemnih mest za odpadke oziroma zbirnih mest, ki so hkrati tudi prevzemna mesta za odvoz odpadkov, pri večstanovanjskih stavbah (deveti odstavek 19. člena).«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-10
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost