Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2108. Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 6439.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. redni seji dne 30. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa način sofinanciranja programov društev in zveze društev, ki delujejo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, iz proračuna občine (v nadaljevanju: društva in ZKD).
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje zagotovi Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v vsakoletnem proračunu na proračunski postavki Sofinanciranje programov kulturnim društvom. Občinski svet v letnem lokalnem programu kulture določi tudi višino sredstev, namenjenih za posamezne namene, opredeljene v nadaljevanju tega pravilnika.
Investicije na področju kulture niso del tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik ureja:
– splošna določila,
– namene sofinanciranja in koncept razdelitve sredstev,
– merila in kriterije za vrednotenje prijavljenih programov,
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev,
– pogoje za sodelovanje na javnem razpisu.
NAMENI SOFINANCIRANJA IN KONCEPT RAZDELITVE SREDSTEV 
4. člen 
Sredstva iz 2. člena se upravičencem dodeljujejo na osnovi javnega razpisa.
5. člen 
Skupna razpisana vrednost se razdeli po naslednjih namenih:
– Posebni pomen – financiranje kapelnika godbe na pihala,
– Sofinanciranja programov društev in ZKD – redno delovanje in programski del.
A Posebni pomen – financiranje kapelnika godbe na pihala
Višino financiranja kapelnika godbe na pihala določi občinski svet v letnem lokalnem programu kulture z absolutnim zneskom.
B Sofinanciranja programov društev in ZKD
Sofinanciranje programov društev in ZKD je razdeljeno na dve področji:
– redno delovanje in
– programski del.
6. člen 
Sofinanciranje rednega delovanja je namenjeno delnemu pokrivanju rednih letnih stroškov delovanja društev in ZKD, višina pa se določi procentualno od zneska za namen sofinanciranja programov društev in ZKD, določenega v letnem lokalnem programu za kulturo:
– društvo: 2% od določenega zneska,
– ZKD: 5% od določenega zneska.
V primeru, da prijavitelj ne izvede nobenega programa več kot 2 leti zapovrstjo, tretje leto ni več upravičen do sredstev za redno delovanje. Navedeno ne velja za ZKD.
7. člen 
Sofinanciranje programskega dela je namenjeno delnemu pokrivanju stroškov izvedbe programov društev in ZKD na področju kulture. Višina sredstev za sofinanciranje programskega dela se določi na način, da se od zneska za namen sofinanciranja programov društev in ZKD, določenega v letnem lokalnem programu kulture, odšteje znesek, dodeljen prijaviteljem za redno delovanje. Tako dobljena absolutna vrednost se med prijavitelje deli na podlagi prijavljenih programov na način:
– prijavljeni programi se točkujejo v skladu z merili,
– seštejejo se točke vseh prijaviteljev (T_skupno),
– glede na izračunan skupni znesek za programski del (Z_skupno) in skupno število točk vseh prijaviteljev se določi vrednost točke (V_t), po formuli: V_t= Z_skupno/T_skupno,
– število točk posameznega prijavitelja se pomnoži z vrednostjo točke.
Programi prijaviteljev se ocenjujejo za obdobje od 1. 12. preteklega leta do 30. 11. tekočega leta, na podlagi predloženega Poročila o izvedenih programih, obrazec katerega je priloga javnega razpisa. V letu 2018 se ocenjujejo programi od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018.
MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV 
8. člen 
Programe in merila za vrednotenje programov društev sprejme občinski svet s sklepom.
V primeru, da je bil kateri izmed kulturnih programov, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku, že sofinanciran iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, se za ta program sredstva po tem pravilniku več ne dodelijo.
POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV 
9. člen 
Javni razpis za sofinanciranja programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture se objavi vsako leto v mesecu novembru.
Prijaviteljem se na podlagi javnega razpisa dodelijo sredstva po pravnomočnosti odločb, izdanih na podlagi prijav oddanih na javni razpis.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan v skladu z določbami tega pravilnika in letnim lokalnim programom kulture.
Vodenje postopka javnega razpisa opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa 
10. člen 
Vodenje postopka javnega razpisa opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Vsaj en član komisije mora biti tudi član Odbora za družbene dejavnosti v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Člani komisije ne morejo biti člani društev, ki se prijavljajo na javni razpis.
Priprava in objava javnega razpisa 
11. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati navedbo razpisovalca, predmet javnega razpisa, prijavitelje, ki se lahko prijavijo na razpis, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihovi programi, okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo, rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis, merila za ocenjevanje prijav, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se skupaj z razpisno dokumentacijo objavi na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter elektronsko obvesti vsa društva s področja kulture, ki so se v prejšnjem letu prijavila na razpis.
Zbiranje prijav 
12. člen 
Prijava mora biti predložena v zaprtem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom prijavitelja, s pripisom »ne odpiraj«. Prijave se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpiranja prijav in obravnave. Prijavitelji morajo svojo prijavo podati na razpisnih obrazcih, ki so priloga javnega razpisa.
Prijava mora biti oddana do roka, določenega v javnem razpisu.
Odpiranje in pregled prijav 
13. člen 
Odpiranje in pregled prijav opravi komisija po preteku roka za oddajo vlog. O odpiranju komisija vodi zapisnik. Odpiranje prijav ni javno. Prijave se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Komisija preveri pravočasnost prijav in ali so oddane v zaprtem ovitku in pravilno opremljene. Prijave, prispele po roku, določenem v javnem razpisu, komisija zavrže. O zavrženju prijave izda sklep občinska uprava, na podlagi zapisnika komisije. Komisija preveri ustreznost in popolnost prispelih prijav. Prijava je ustrezna, če izpolnjuje pogoje razpisa. Kot neustrezne se štejejo prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa in/ali niso oddane na originalnih obrazcih, ki so priloga javnega razpisa. Neustrezne prijave se zavrnejo. O zavrnitvi prijave izda sklep občinska uprava, na podlagi zapisnika komisije. Prijava je popolna, če je pravilno izpolnjena z vsemi zahtevanimi podatki in vsebuje vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlagatelja nepopolne prijave komisija pozove k dopolnitvi. Nepopolna prijava, ki je prijavitelj ne bodo dopolnil v roku 5 dni od poziva komisije, bo zavržena, neustrezno dopolnjena pa zavrnjena.
Dodelitev sredstev 
14. člen 
Komisija po poteku roka za dopolnitev prijav v skladu z določbami tega pravilnika in merili za vrednotenje programov pripravi predlog za dodelitev sredstev, ki ga predloži občinski upravi. Občinska uprava, na podlagi predloga komisije, z odločbo odloči o višini dodeljenih finančnih sredstev, v roku 15 dni od prejema predloga komisije. Zoper odločbo je v roku 8 dni od vročitve dopustna pritožba županu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Odločitev župana je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se prijavitelja pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti. Če prijavitelj ne pristopi k podpisu pogodbe v roku 8 dni od poziva, se mu sredstva ne dodelijo in prenehajo vse obveznosti občine, izhajajoče iz javnega razpisa in izdane odločbe.
Na podlagi sklenjene pogodbe občina v roku 30 dni izvrši izplačilo sredstev.
15. člen 
Po potrebi lahko komisija v katerikoli fazi javnega razpisa od upravičenca zahteva, ali sama pridobi dodatno dokumentacijo, v primeru, da priložena dokazila ne izkazujejo jasno dejstev, ki se z javnim razpisom zahtevajo.
Odgovorna oseba prijavitelja s svojim podpisom vloge jamči za pravilnost navedenih podatkov.
POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
16. člen 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, so pogoji, določeni s tem pravilnikom, lahko pa se v besedilu javnega razpisa določijo tudi podrobnejši pogoji, če niso v nasprotju s tem pravilnikom.
17. člen 
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– da so ustanovljeni v skladu z Zakonom o društvih (društvo, združenje, klub, zveza društev),
– da imajo sedež v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici,
– da so registrirani najmanj 1 leto,
– da imajo v statutu opredeljeno, da je njihova glavna dejavnost delovanje na področju kulture,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih.
18. člen 
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Sveti Jurij ob Ščavnici.
Prijavitelji morajo sredstva, pridobljena na javnem razpisu, porabiti za delovanje društva in izvajanje kulturnih dejavnosti, opredeljenih v statutu. Komisija lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
V kolikor se pri porabi sredstev ugotovijo nepravilnosti, se sofinanciranje takoj ustavi in se od prijavitelja zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 5/12 z dne 23. 1. 2012).
21. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0002/2018
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost