Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2088. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper, stran 6407.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper 
Št. 354-125/2018
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Mestne občine Koper.
(2) Namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.
(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencioniranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.
(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
(5) MKČN, ki je predmet subvencioniranja skladno s tem odlokom, ni del javne infrastrukture.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Koper, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do subvencioniranja niso upravičene pravne osebe.
(3) Subvencionira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS, uporabnikom, ki v skladu s predpisi niso obvezani k priključitvi na javno kanalizacijo;
(4) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
3. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN na območju Mestne občine Koper se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Občinski svet Mestne občine Koper z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) V primeru, da se MKČN subvencionira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost subvencioniranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost subvencioniranja, skupaj s subvencioniranjem po tem odloku, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se subvencioniranje občine ustrezno zniža.
4. člen 
(javni razpis, razpisna dokumentacija) 
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Koper. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba predmeta javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper odločbo,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
5. člen 
(vloga) 
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
6. člen 
(pristojni organ) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev vodi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Mestne občine Koper oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja;
– odpira in pregleda prejete vloge;
– ugotavlja formalno popolnost vlog;
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec;
– izdaja ustrezne pravne akte;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Upravni organ odpira in obravnava vse vloge, ki so prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po vrstnem redu prispetja.
7. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Po izvedenem odpiranju vlog pristojni organ preveri popolnost vlog in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
(4) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva subvencije se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev.
(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
(pogodba) 
(1) Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN Mestna občina Koper in upravičenec skleneta pogodbo o subvencioniranju. Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
(2) Pogodba o subvencioniranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank,
– namen dodelitve sredstev
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija nakupa in vgradnje MKČN ter rezultate prvih meritev;
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi;
– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev;
– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.
(5) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
9. člen 
(višina subvencioniranja) 
(1) Višina pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.
(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj. Znesek subvencioniranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, subvencionira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski subvencioniranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.
10. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2018 dalje.
(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(3) Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
11. člen 
(pogoji in omejitve) 
(1) MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
(2) Prijavitelj je dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo skladno s predpisi.
(3) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni razpis prijavitelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
(4) Prijavitelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).
(5) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
12. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Mestno občino Koper zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-125/2018
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulla sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei piccoli impianti comunali di depurazione sul territorio del Comune città di Capodistria 
N. 354-125/2018
Capodistria, 1 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 31 maggio 2018, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sulla sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei piccoli impianti comunali di depurazione sul territorio del Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(disposizioni generali) 
(1) Con il presente decreto vengono definite le finalità, i beneficiari, le condizioni ed il procedimento per l’erogazione dei contributi pubblici per l'acquisto e l'installazione dei piccoli impianti comunali di depurazione (in seguito: PICD) per gli edifici residenziali nel Comune città di Capodistria.
(2) Il fine della sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei PICD, è quello di aiutare i cittadini a garantire il trattamento delle acque reflue negli edifici residenziali, nel rispetto della normativa vigente.
(3) I contributi saranno assegnati ai beneficiari in forma di sovvenzione per l'acquisto e l'installazione dei PICD.
(4) L'abitante equivalente (nel seguito: AE) è l'unità di carico organico delle acque, a cui corrisponde approssimativamente l'inquinamento di un abitante al giorno.
(5) I PICD, dei quali la sovvenzione è oggetto del presente decreto, non fanno parte dell'infrastruttura pubblica.
Articolo 2 
(beneficiari) 
(1) In base al presente decreto, i beneficiari dei contributi erogati dal bilancio (in seguito: beneficiari) sono soggetti privati residenti nel Comune città di Capodistria, che sono proprietari o comproprietari di abitazioni singole o condomini residenziali.
(2) Nel caso di realizzazione di un PICD comune per più edifici unifamiliari oppure per più edifici plurifamiliari, è beneficiario e richiedente l'investitore sul cui terreno verrà realizzato l'impianto. Gli investitori formalizzano i rapporti reciproci con un contratto. Le persone giuridiche non possono beneficiare di sovvenzioni.
(3) È inoltre possibile sovvenzionare la realizzazione dei PICD per gli edifici su terreni al di fuori dei confini degli agglomerati, in conformità con il Programma operativo di smaltimento e trattamento degli scarichi domestici nella Repubblica di Slovenia, adottato dal governo della RS per gli utenti che, in base ai regolamenti, non hanno l’obbligo di connettersi alla rete fognaria pubblica.
(4) Il singolo beneficiario può presentare domanda una sola volta per ciascun edificio.
II PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI 
Articolo 3 
(disposizioni generali) 
(1) I fondi per la sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione dei PICD sul territorio del Comune città di Capodistria sono stanziati dal bilancio comunale. L'ammontare annuale di essi viene stabilito dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria mediante il Decreto sul bilancio di previsione. In base all'ammontare dei fondi, viene pubblicato un bando di gara pubblico, nel quale sono definite le condizioni per l'erogazione dei fondi.
(2) Nel caso in cui i PICD sono sovvenzionati anche da altre fonti pubbliche, il valore massimo della sovvenzione non deve superare il 100 % del valore dei costi ammissibili dell'investimento. Nel caso in cui il valore totale della sovvenzione, incluso il contributo di cui al presente decreto, superasse il 100 % del valore dei costi ammissibili dell'investimento, la sovvenzione del comune sarà proporzionalmente ridotta.
Articolo 4 
(bando di gara pubblico, documentazione di gara) 
(1) Il bando di gara pubblico è pubblicato sul sito web del Comune città di Capodistria. In esso si specifica:
1. il nome e la sede del comune,
2. la base giuridica per l'attuazione del bando,
3. l'oggetto del bando di gara pubblico,
4. le condizioni di base per la partecipazione al bando e la documentazione richiesta,
5. l'ammontare dei fondi a disposizione per il singolo esercizio finanziario,
6. il termine e l'indirizzo al quale presentare le domande,
7. la data dell'apertura delle domande,
8. il termine entro il quale i richiedenti verranno informati sull'esito del bando di gara pubblico,
9. il luogo, la data e la persona incaricata a fornire ulteriori informazioni, nonché la documentazione di gara.
(2) La documentazione di gara deve contenere tutte le informazioni necessarie per completare la domanda per l'assegnazione dei contributi, nonché i criteri che il richiedente deve soddisfare per poter partecipare all'assegnazione dei fondi. Sono elementi obbligatori della documentazione di gara:
– l'indicazione dell’oggetto della gara,
– l'importo indicativo dei fondi disponibili per la procedura di gara,
– il contratto tipo,
– la definizione dei criteri di completezza della documentazione presentata,
– l'individuazione della documentazione attestante il diritto alla contribuzione presso il richiedente,
– l'indicazione dell’autorità con potere decisorio per quanto riguarda l’erogazione dei contributi e quella che si esprimerà in presenza di ricorso contro il relativo provvedimento decisorio,
– la modulistica da prodursi in allegato inderogabile alla domanda.
Articolo 5 
(domanda) 
(1) I richiedenti devono presentare domanda al bando di gara pubblico tramite la domanda all'organismo designato nel bando di gara pubblico.
(2) La domanda è formalmente completa se contiene tutti i moduli e gli allegati specificati nella documentazione di gara.
Articolo 6 
(organo competente) 
(1) La procedura del bando pubblico per l'assegnazione dei fondi di bilancio è gestita dall'autorità dell'amministrazione comunale preposta ai servizi pubblici economici (di seguito: autorità competente). L'autorità competente svolge tutte le attività necessarie per l'esecuzione del bando di gara pubblico, e in particolare:
– predispone la proposta per il bando di gara pubblico e la documentazione di gara;
– provvede alla pubblicazione del bando di gara e della documentazione di gara sul sito web del Comune di Capodistria ovvero sugli altri mezzi di informazione pubblica;
– apre ed esamina le domante ricevute;
– accerta la completezza formale delle domande;
– richiede l'integrazione formale nelle domande incomplete;
– accerta il possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi;
– determina, sulla base della procedura effettuata, l'importo dei fondi da stanziare al singolo beneficiario;
– emette gli atti giuridici adeguati;
– esercita la supervisione sull'uso finalizzato dei fondi.
(2) L'organo amministrativo apre ed esamina, nell'ordine di arrivo, tutte le domande pervenute dal precedente esame delle domande.
Articolo 7 
(esame delle domande) 
(1) In seguito all'apertura delle domande, l'autorità competente verifica la completezza delle stesse e l'adempimento delle condizioni per l'assegnazione dei contributi.
(2) Nel caso di domande formalmente incomplete, l'autorità competente, entro cinque giorni lavorativi dall'apertura delle domande, invita i richiedenti ad integrarle. Le domande formalmente incomplete che non vengono integrate entro il termine stabilito, sono escluse dall'autorità competente tramite delibera.
(3) Contro la delibera, di cui al precedente comma, è possibile presentare ricorso al sindaco entro 15 giorni dalla sua notifica.
(4) Sulla base della procedura eseguita, l'autorità competente emette le decisioni di finanziamento. Le sovvenzioni sono concesse nell'ordine d'arrivo delle domande complete. La procedura di sovvenzione è condotta conformemente al bando di gara pubblico secondo le regole del procedimento amministrativo generale. I contributi vengono assegnati fino all'esaurimento dei fondi di bilancio.
(5) Contro la delibera, di cui al precedente comma, è possibile presentare ricorso al sindaco. La decisione del sindaco è definitiva.
Articolo 8 
(contratto) 
(1) Per la sovvenzione dell'acquisto e dell'installazione di un PICD, il Comune città di Capodistria e il beneficiario concludono un contratto di sovvenzione. Il contratto è concluso dopo la decisione definitiva di cui all'articolo 4 del precedente comma. Nel caso in cui il beneficiario individuato non produca il contratto regolarmente sottoscritto entro il termine fissato nel bando pubblico, il provvedimento decisorio a lui favorevole perde efficacia e l’assegnazione non ha luogo.
(2) Il contratto di sovvenzione deve contenere almeno:
– l'indicazione delle parti contraenti;
– lo scopo della ripartizione dei fondi;
– l'importo dei fondi stanziati;
– l'indicazione dei documenti giustificativi che dimostrano la realizzazione dell'acquisto e dell'installazione del PICD, nonché i risultati delle prime rilevazioni;
– il termine per la consegna dei documenti giustificativi di cui alla precedente voce;
– l’individuazione dei rispettivi obblighi e diritti presso le parti;
– le circostanze di eventuale restituzione dei contributi erogati;
– una disposizione sull'obbligo in capo al beneficiario di conservare la documentazione per il periodo di funzionamento del PICD;
– l'obbligo in capo al beneficiario all’esibizione della documentazione a fronte della specifica richiesta dell’autorità competente, la quale può inoltre effettuare la verifica sull'utilizzo mirato dei contributi;
– l’assenso preventivo da parte del beneficiario alla pubblicazione dei dati di rilevanza pubblica, in relazione ai contributi approvati ed erogati;
– le modalità di verifica sull’impegno mirato dei contributi.
(3) Come previsto dall'alinea 10 del precedente comma, possono essere pubblicati i dati base riguardanti i contributi erogati e gli estremi dei relativi beneficiari, in conformità alla normativa in materia di accesso alle informazioni di carattere pubblico e per la tutela dei dati personali.
(4) Resta facoltà della commissione procedere a sopralluogo di presa visione presso il sito di realizzazione dell’impianto di depurazione oggetto di contribuzione.
(5) Non è consentito al beneficiario di alienare il PICD, per il quale è stato erogato il contributo, a meno che l'edificio, per il quale è stato installato il PICD, nel frattempo non fosse allacciato alla rete fognaria pubblica in gestione all'esecutore del servizio pubblico.
Articolo 9 
(ammontare della sovvenzione) 
(1) L'importo della sovvenzione ammonta al 40 % dei costi ammissibili ovvero fino ad un massimo di 1.500 EUR per unità abitativa.
(2) Nel caso di fornitura e di installazione del PICD per più edifici unifamiliari ovvero per uno o più edifici plurifamiliari di proprietà o comproprietà di beneficiari diversi, l'importo della sovvenzione è pari al 50 % dei costi ammissibili per tutti i beneficiari. L'ammontare delle sovvenzioni è determinato nel bando di gara pubblico in relazione al numero di edifici residenziali o delle abitazioni che sono collegate ad un PICD comune – l'acquisto e l'installazione del PICD, al quale sono collegati più edifici residenziali ovvero abitazioni singole, ha diritto ad una sovvenzione maggiore dell'acquisto del PICD, al quale è collegato un numero minore di edifici residenziali ovvero di abitazioni. A tal fine, nei bandi di gara pubblici vengono previste classi con importi di sovvenzione diversi, in relazione al numero degli edifici residenziali, ovvero delle abitazioni collegate ad un PICD.
Articolo 10 
(costi ammissibili) 
(1) I costi ammissibili sono: i costi di acquisto e di installazione del PICD fino a 50 AE, compresi i costi di montaggio del PICD e del suo primo avvio con l'impostazione dei parametri. I costi ammissibili possono essere sostenuti dal 1 gennaio 2018.
(2) I costi ammissibili sono esclusivamente quelli che il beneficiario dimostrerà mediante un certificato di pagamento delle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e il montaggio del PICD, nonché quelli di prima attivazione con l'impostazione dei parametri.
(3) I costi ammissibili sono esclusi di IVA.
Articolo 11 
(condizioni e limitazioni) 
(1) Un PICD deve avere il certificato o l'attestato di conformità del prodotto alle norme stabilite nel regolamento sulla separazione e il trattamento delle acque reflue urbane (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 98/15 e 76/17), il quale viene rilasciato in conformità con la norma che disciplina la certificazione di conformità e marcatura dei prodotti da costruzione.
(2) Il richiedente è tenuto ad informare il prestatore del servizio pubblico, in forma scritta, sull'inizio della messa in funzione del PICD 15 giorni dopo l'inizio del funzionamento di esso. Inoltre, deve fornire tutta la necessaria documentazione in conformità alla normativa.
(3) Il prestatore del servizio pubblico, ai fini della presentazione della domanda al bando di gara pubblico, rilascia un certificato, dal quale si evince la messa in funzione del PICD installato e la consegna della documentazione necessaria.
(4) Il richiedente deve fornire al prestatore del servizio pubblico un rapporto sull'esecuzione dei primi rilevamenti del funzionamento del PICD entro il termine prescritto, mentre il rapporto di analisi non deve risalire a più di 30 giorni dalla data di presentazione, in conformità con il Regolamento sulle misurazioni iniziali e monitoraggio operativo delle acque di scarico (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/14 e 98/15).
(5) Al tempo della presentazione della richiesta per l'erogazione dei fondi ottenuti, il PICD deve essere installato e in funzione, mentre i risultati delle prime rilevazioni sulla sua funzione devono essere conformi alle norme.
Articolo 12 
(erogazione dei contributi approvati) 
Al completamento dell'investimento, ma non oltre la data indicata nel contratto, i beneficiari devono inviare al Comune città di Capodistria la richiesta di erogazione dei fondi, corredata da tutti gli allegati richiesti, compresi i risultati dei primi rilevamenti sulla messa in funzione del PICD, che dimostrano l'appropriatezza dei parametri di inquinamento. Il trasferimento dei fondi è effettuato entro il termine stabilito, in conformità con i regolamenti applicabili all'esecuzione del bilancio.
III DISPOSIZIONE FINALE 
Articolo 13 
(disposizione finale) 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-125/2018
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost