Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2099. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Sežana za leto 2018, stran 6429.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu – 2 proračuna Občine Sežana za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17 in 32/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana se za leto 2018 določa v višini 18.570.756 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: 
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.874.823
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.529.356
70
DAVČNI PRIHODKI
9.357.376
700 Davki na dohodek in dobiček
7.288.876
703 Davki na premoženje
1.615.500
704 Domači davki na blago in storitve
453.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.171.980
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.890.500
711 Takse in pristojbine
13.000
712 Denarne kazni
81.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.152.480
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.410.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
600.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
810.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
3.399
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.730
731 Prejete donacije iz tujine
669
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.702.167
740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij
846.986
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
855.181
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
229.901
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
229.901
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.826.812
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.897.495
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.137.656
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
182.865
402 Izdatki za blago in storitve
3.489.848
403 Plačila domačih obresti
76.000
409 Rezerve
11.126
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.857.753
410 Subvencije
451.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.022.770
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
411.378
413 Drugi tekoči domači transferi
2.971.805
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.510.300
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.510.300
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
561.264
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
101.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
459.464
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.) 
–951.989
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750)
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0
440 Dana posojila
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
1.598.874
50
ZADOLŽEVANJE (500)
1.598.874
500 Domače zadolževanje 
1.598.874
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
743.944
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
743.944
550 Odplačilo domačega dolga 
743.944
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–97.059
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
854.930
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
951.990
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
97.060
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2018–2021.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po Zakonu o javnih financah.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-4/2018-8
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost