Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2053. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, stran 6365.

  
Na podlagi prvega odstavka 408. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in za izvajanje 4. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1) izdaja Agencija za energijo
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom 
1. člen 
V Aktu o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 2/15 in 9/17) se v drugem odstavku 6. člena v napovednem stavku črta beseda »dodatne«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji beseda »odstotek« nadomesti z besedo »delež« in beseda »odstotkom« nadomesti z besedo »deležem«, v četrti alineji pa se beseda »odstotka« nadomesti z besedo »deleža«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku črta beseda »dodatne«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Dobavitelji zaščitenim odjemalcem morajo za količine, določene v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, zakupiti tudi zadostne zmogljivosti za prenos teh količin plina na vstopni točki, ali pa izkazati možnost, da pridobijo te zmogljivosti, ko so potrebne (npr. s članstvom na ustrezni platformi).«.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se na koncu druge alineje črta podpičje in doda besedilo »in morebitne omejitve pri zakupu zadostnih zmogljivosti;«.
3. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(objava) 
(1) Pristojni organ letno na svoji spletni strani objavi skupne količine plina iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega akta in morebitne omejitve, da dobavitelji zagotovijo tudi zadostne prenosne zmogljivosti.
(2) Pristojni organ na svoji spletni strani objavi, s katerimi pristojnimi organi sosednjih držav članic EU sodeluje na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-03/2017-07/228
Maribor, dne 17. maja 2018
EVA 2017-2430-0076
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti