Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2111. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, stran 6449.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. in 41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 –ZPVZRZECEP), drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču 
1. člen 
V Uredbi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14 in 3/18) se v prvem odstavku 4. člena beseda »Republike« nadomesti z besedo »Republika«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se črta trinajsta alineja.
Dosedanja štirinajsta alineja postane trinajsta alineja.
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejetje pristaniškega reda, v katerem se določijo interna pravila za varno in nemoteno obratovanje pristanišča;«.
4. člen 
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Delež koncesijske dajatve, ki se plačuje občinam v skladu s prejšnjim odstavkom, se razdeli med občine, če je teh več, na podlagi naslednjih meril:
– površine kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine, ki pomeni 50% koncesijske dajatve,
– površine območja posamezne občine, ki pomeni 25% koncesijske dajatve,
– števila prebivalcev posamezne občine, ki pomeni 25% koncesijske dajatve.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo na dan 31. 12. preteklega leta za odmero tekočega leta. Za podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka se upoštevajo podatki iz Priloge 1 te uredbe, za podatke iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka pa se upoštevajo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.
(5) Koncesijska dajatev, ki se plačuje občinam v skladu s to uredbo, je prihodek proračuna občine, ki ga občina nameni za financiranje javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, zato da izboljša kakovost življenja prebivalcev občine, ki je upravičena do koncesijske dajatve, zaradi vplivov pristanišča. Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi plačila koncesijske dajatve, mora biti prikazana v načrtu razvojnih programov proračuna občine.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
6. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Spremenjeni tretji odstavek ter nova četrti in peti odstavek 15. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2019.
(2) Novi Priloga 1 in Priloga 2 uredbe:
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/2, 805/1, 805/2, 805/3 in 805/5, vse k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2019,
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/31, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2020,
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025,
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2028.
8. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-20/2018
Ljubljana, dne 14. junija 2018
EVA 2017-2430-0081
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost