Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2093. Sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne, stran 6419.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o nadaljnjem delovanju mestne blagajne 
Št. 405-2/2014
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
S K L E P 
o nadaljnjem delovanju mestne blagajne 
1. 
Ugotovi se, da je bilo s Sklepom Občinskega sveta o vzpostavitvi mestne blagajne št. 405-2/2014 z dne 28. 8. 2014 in Sklepom Občinskega sveta o nadaljnjem delovanju mestne blagajne št. 405-2/2014 z dne 28. 5. 2015 vzpostavljeno delovanje mestne blagajne.
2. 
V Mestni občini Koper se skladno s tem sklepom zagotovi nadaljnje delovanje mestne blagajne, v okviru katere se zagotavlja gotovinsko vplačevanje plačilnih nalogov fizičnim osebam brez stroškov provizije preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa za naslednja 3 leta.
3. 
Za delovanje mestne blagajne se izbere izvajalec skladno z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. 
Sredstva za delovanje mestne blagajne za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov proračuna Mestne občine Koper se zagotovijo v okviru sredstev proračuna Mestne občine Koper.
5. 
Pri izboru izvajalca mestne blagajne se zagotovi, da se ostali dobavitelji storitev, ki niso proračunski uporabniki, v delovanje mestne blagajne vključujejo pod enakimi pogoji z neposrednim plačilom stroškov izvajalcu plačilnega prometa na osnovi pogodbenega razmerja.
6. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-2/2014
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sulla proroga del funzionamento della cassa cittadina 
N. 405-2/2014
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’articolo 27 dello Statuto Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 31 maggio 2018 ha accolto la
D E L I B E R A 
sull'acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Si rileva che la cassa cittadina è stata costituita con delibera del Consiglio comunale di istituzione della cassa comunale n. 405-2/2014, del 28 agosto 2014, e con la delibera del Consiglio comunale sulla proroga del funzionamento della cassa cittadina, del 28 maggio 2015.
II 
Nel Comune città di Capodistria, in conformità alla presente delibera, si garantisce per i prossimi tre anni, il proseguimento dell’attività della cassa cittadina che assicura alle persone fisiche il pagamento in contanti di ordini di pagamento senza spese di commissione per il tramite dell’esecutore esterno del sistema dei pagamenti.
III 
Per l’attività della cassa cittadina si sceglie l’esecutore in conformità con la legge che regola gli appalti pubblici.
IV 
I mezzi per il funzionamento della cassa cittadina, per le esigenze dirette e indirette dei fruitori del bilancio del Comune città di Capodistria, vengono garantiti dai mezzi del bilancio del Comune città di Capodistria.
Nella scelta del gestore della cassa cittadina si garantisce agli altri fornitori dei servizi, che non sono fruitori del bilancio, l’utilizzo della cassa cittadina alle stesse condizioni con il pagamento diretto dei costi dei servizi di pagamento sulla base del rapporto contrattuale con il gestore della cassa cittadina.
VI 
La presente delibera ha valore immediato e viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 405-2/2014
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost