Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči, stran 6397.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 125. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 6. člena Pravilnika o pitni vodi, 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/14 in 42/16), v nadaljevanju odlok.
2. člen 
Črta se 19. točka 5. člena odloka.
3. člen 
V 6. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec vodovoda izvaja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovodnega omrežja v skladu z zakonodajo. Stroški izvajanja se krijejo iz sredstev občinskega proračuna.«
V odlok se doda 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(Javna pooblastila) 
(1) Upravljavec izdaja smernice in mnenja k načrtovanju predvidene prostorske ureditve ter medobčinskim in občinskim prostorskim aktom.
(2) Upravljavec pripravlja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev in soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju, geodetski dejavnosti ter tehničnem pravilniku upravljavca. Pripravljena soglasja izdaja občinska uprava.
(3) Upravljavec sodeluje kot strokovni sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega vodovodnega omrežja ter postopkih pridobivanja uporabnih dovoljenj.
(4) Upravljavec pripravlja in izvaja občinski program razvoja vodovodnega sistema.
(5) Stroški nalog iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena bremenijo občinski proračun.«
4. člen 
Spremeni se tretji odstavek 13. člena odloka in se po novem glasi:
»Če uporabnik ne poveri gradnje vodovodnega priključka upravljavcu, mora njegovo gradnjo nadzirati pooblaščeni predstavnik upravljavca. Stroške nadzora zaračuna upravljavec uporabniku na podlagi s strani občinskega sveta potrjenega cenika posebnih storitev režijskega obrata.«
Spremeni se peti odstavek 13. člena odloka in se glasi:
»(5) Upravljavec je dolžan izvesti priključitev na javni vodovod najkasneje v 15 dneh, potem ko uporabnik izpolni pogoje iz soglasja k priključitvi.«
5. člen 
Spremeni se drugi odstavek 20. člena odloka in se po novem glasi:
»(2) Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave vodomerov so v skladu z Uredbo o metodologiji sestavni del cene omrežnine, ki jo upravljavec mesečno zaračuna uporabniku.
Strošek morebitne intervencije na vodovodnem priključku bremeni uporabnika in se obračuna na podlagi s strani občinskega sveta potrjenega cenika posebnih storitev režijskega obrata.«
6. člen 
V drugem odstavku 24. člena se doda:
»Vodarina vključuje stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe, in sicer: neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, druge poslovne odhodke in donos v skladu s 16. točko 2. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
V četrtem odstavku 24. člena se doda:
»Omrežnina vključuje stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo (stroške vsake nadaljnje nabave in menjave vodomerov), stroške nadomestil za zmanjševanje dohodka iz kmetijskih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.«
Spremeni se šesti odstavek 24. člena odloka in se po novem glasi:
»(6) Občina lahko na potrjeno ceno storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina) in potrjeno ceno vzdrževanja infrastrukture (omrežnina) določi subvencijo za obračun storitev gospodinjstvom in neprofitnim dejavnostim. Subvencija je razlika med potrjeno ceno in zaračunano ceno, ki jo plača uporabnik. Subvencijo potrdi občinski svet ob potrjevanju cene storitev javne službe. Znesek subvencije bremeni občinski proračun.«
Spremeni se sedmi odstavek 24. člena odloka in se po novem glasi:
»(7) Višino tarife za dobavo in montažo prvega vodomera na priključku na vodovod, stroške odklopa z vodovodnega omrežja ter/ali stroške ponovnega priklopa na vodovodno omrežje, stroške intervencij na priključkih ipd. oblikuje izvajalec in predloži v potrditev občinskemu svetu.
V primeru, da uporabnik poveri izgradnjo vodomernega jaška izvajalcu, le-ta naroči izvedbo zunanjemu izvajalcu, uporabniku pa zaračuna stroške po dejanskem obračunu zunanjega izvajalca.«
7. člen 
Doda se 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen 
(Posebne storitve) 
(1) Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki jih opravlja izvajalec in pri tem uporablja javno infrastrukturo, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode v skladu z zakonom, ki ureja dobavo vode uporabnikom, ki niso uporabniki storitev javne službe.
(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.
(3) Za druge posebne storitve (nadzor nad izvedbo vodovodnega priključka, dobava in montaža prvega vodomera ipd.), ki jih opravlja izvajalec in niso del gospodarske javne službe, izvajalec izdela cenik, ki ga predloži v potrditev občinskemu svetu. Prihodki od teh storitev znižujejo lastno ceno javne službe.«
8. člen 
Spremeni se 33. člen odloka in se po novem glasi:
»(1) Hidrantno omrežje je lahko javno ali zasebno. Javno hidrantno omrežje upravlja upravljavec javnega vodovoda. Zasebno vodovodno omrežje upravlja upravljavec zasebnega vodovoda.
(2) Javno hidrantno omrežje je namenjeno predvsem požarni varnosti, zato mora biti vedno dostopno in v brezhibnem stanju. Za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja skrbi upravljavec javnega vodovoda v občini. Stroški vzdrževanja javnega hidrantnega omrežja se krijejo iz proračuna občine.
(3) Vsak odvzem vode iz javnega hidranta je merjen in evidentiran.
(4) Brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda se sme uporabljati voda iz javnega hidranta za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik v 24-urah po uporabi vode iz hidranta obvestiti upravljavca vodovoda o kraju, času in količinah odvzema vode in morebitnih pomanjkljivostih hidrantov. Strošek odvzema vode iz javnega hidranta za te namene bremeni občinski proračun.
(5) Ob predhodnem soglasju upravljavca vodovoda je odvzem iz hidrantov dovoljen za:
– čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjene cistern za razvoz vode uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod.
V primerih iz prve, druge in tretje alineje stroške porabljene vode iz hidrantov krije uporabnik. Uporabljena voda se uporabniku zaračuna v m3 po veljavnem ceniku pitne vode brez vključenih morebitnih subvencij občine in z vključenim DDV.
V primeru razvoza vode v času suše uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod (četrta alineja), se obračuna porabljena voda končnemu uporabniku na m3 po veljavnem ceniku pitne vode z vključenimi morebitnimi subvencijami občine in z vključenim DDV.
(6) Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brezhibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi.«
9. člen 
V 38. členu odloka se doda odstavek:
»(2) V programu oskrbe s pitno vodo upravljavec določi ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub. Stroški izvajanja ukrepov in stroški morebitnih vodih izgub na javnih vodovodih bremenijo občinski proračun.«
Odstavke se preštevilči.
10. člen 
Spremeni se 43. člen odloka in se po novem glasi:
»Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– subvencije za plačilo razlike med potrjeno in zaračunano ceno javne službe, ki bremeni občinski proračun,
– prihodkov od posebnih storitev,
– proračuna občine in
– drugih virov.«
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0004/2018-14
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost