Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2091. Sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper, stran 6415.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper 
Št. 3505-2/2012
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 43/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
S K L E P 
o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper 
1. člen 
Do sprejema splošnega akta, ki bo celostno uredil in določil pogoje za oblikovanje in spremembo namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Kopra (v nadaljevanju splošni akt), je sprememba namembnosti pritličij stavb ob glavnih ulicah in trgih, označenih v grafičnem delu sklepa (priloga številka 1), dovoljena ob predhodni pridobitvi soglasja pristojnega urada Mestne občine Koper.
2. člen 
Ob glavnih ulicah in trgih, do sprejema splošnega akta, niso dovoljene spremembe namembnosti pritličij v stanovanjsko namembnost in spremembe namembnosti pritličij v garaže.
3. člen 
Ob glavnih ulicah in trgih so do sprejema splošnega akta dovoljene spremembe namembnosti v nestanovanjske stavbe, in sicer v poslovne in upravne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena.
4. člen 
Spremembe namembnosti v trgovske stavbe, stavbe za storitveno dejavnost in v gostinske stavbe ob glavnih ulicah in trgih so dovoljene v primeru, ko taka sprememba območje, kjer se stavba nahaja, nadgradi s ponudbo, ohranja tradicionalno dejavnost oziroma ponudbo ali kako drugače doprinese h kakovostnejši ponudbi bivalnega okolja.
5. člen 
V trgovskih stavbah ali delih stavb s trgovsko namembnostjo, prodajalnah, v katerih trgovci opravljajo svojo dejavnost, ni dovoljeno dodatno obdelati hrano, tako da je ta primerna za uživanje in potrošnikom nuditi določene vrste napitkov in živil (kava, čaj, brezalkoholne pijače in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke, sendviči, mini pizze, kebab in podobno). V prodajalnah ali pred njo trgovec ne sme potrošniku omogočiti uživanje hrane ali pijače.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2012
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’Art. 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03; Gazz. uff. della RS n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche alla destinazione d’uso dei locali siti al pianterreno degli edifici nel centro cittadino di Capodistria 
N. 3505-2/2012
Capodistria, 1. giugno 2018
Il sindaco 
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell’Art. 22 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Gazz. uff. della RS, n. 43/17), degli art. 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazz. uff. della RS, n. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) nonché dell’art. 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03; Gazz. uff. della RS n. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 31 maggio 2018, ha approvato il
D E C R E T O 
sulle modifiche alla destinazione d’uso dei locali siti al pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria 
Articolo 1 
Fino all’approvazione di un documento generale che definisca e stabilisca i requisiti per la designazione e il cambio della destinazione d’uso dei locali siti al pianterreno degli edifici nel centro cittadino di Capodistria (in seguito denominato: Documento generale), il cambio della destinazione d’uso dei locali siti al pianterreno degli edifici ubicati nelle principali vie e piazze, come evidenziate nella documentazione grafica (Allegato n. 1), è consentita previo nulla osta da parte degli Uffici competenti del Comune città di Capodistria.
Articolo 2 
Fino all’approvazione del Documento generale, nelle principali vie e piazze non sono consentiti il cambio della destinazione d’uso a residenziale né il cambio della destinazione d’uso ad autorimessa.
Articolo 3 
Fino all’approvazione del Documento generale, nelle principali vie e piazze è consentito il cambio della destinazione d’uso per le categorie non residenziali, ivi compresi i locali d’affari nonché i locali adibiti ad usi amministrativi e sociali.
Articolo 4 
Nelle principali vie e piazze è consentito il cambio della destinazione d’uso dei locali a commerciale, produttivo e ristorativo solo qualora tale modifica apporti benefici all’area di ubicazione, migliorandone i servizi e mantenendo inalterate le attività tradizionali, ovvero garantendo altri benefici con un incremento qualitativo dell’offerta nell’area di ubicazione.
Articolo 5 
Negli edifici destinati ad uso commerciale o in parti di essi, nei locali dove si esercita attività commerciale, non è consentito svolgere attività di preparazione alimenti destinati alla consumazione né somministrare alcune categorie di alimenti e bevande (quali caffè, the, bibite analcoliche e altre bibite fredde, dolci, krapfen, cibi precotti, panini, pizzette, kebab o simili) ai consumatori finali. Nei locali commerciali e negli spazi immediatamente adiacenti l’esercente non deve permettere il consumo di alimenti e bevande da parte del consumatore.
Articolo 6 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-2/2012
Capodistria, 31 maggio 2018
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost