Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2076. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018, stran 6379.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 28. redni seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu občine Ig za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 v eurih
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 1-2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.943.281,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.377.533,24
70
DAVČNI PRIHODKI
4.785.364,34
700
Davki na dohodek in dobiček
4.059.705,00
703
Davki na premoženje
513.407,38
704
Domači davki na blago in storitve
212.251,96
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.592.168,90
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
133.968,59
711
Takse in pristojbine
8.600,00
712
Globe in druge denarne kazni
60.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.548,43
714
Drugi nedavčni prihodki
1.351.051,88
72
KAPITALSKI PRIHODKI
332.313,90
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
332.313,90
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
233.434,28
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
233.434,28
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.766.968,57
40
TEKOČI ODHODKI
2.755.624,80
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
398.568,96
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.561,39
402
Izdatki za blago in storitve
2.074.714,37
403
Plačila domačih obresti
26.701,00
409
Rezerve
196.079,08
41
TEKOČI TRANSFERI
2.791.362,69
410
Subvencije
238.032,28
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.609.180,20
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
246.944,80
413
Drugi tekoči domači transferi
697.205,41
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.077.012,19
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.077.012,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
142.968,89
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
75.718,49
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
67.250,40
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.823.687,15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
897.873,00
50
ZADOLŽEVANJE
897.873,00
500
Domače zadolževanje
897.873,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
265.424,00
55
ODPLAČILA DOLGA
265.424,00
550
Odplačila domačega dolga
265.424,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.191.238,15
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
632.449,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.823.687,15
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
1.682.927,11
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 138.865,63 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2018
Ig, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti