Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1, stran 6367.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 17. redni seji dne 5. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) (v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS (I. SPLOŠNI DEL)
Rebalans 1-2018 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.031.854,76
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.581.672,19
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.927.223,00
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.392.693,00
7000
 
Dohodnina
4.392.693,00
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.917.530,00
7030
 
Davki na nepremičnine
1.455.010,00
7031
 
Davki na premičnine
2.510,00
7032
 
Davki na dediščine in darila
60.000,00
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
400.010,00
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.617.000,00
7044
 
Davki na posebne storitve
5.000,00
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.612.000,00
706
 
DRUGI DAVKI
0,00
7060
 
Drugi davki in prispevki
0,00
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.654.449,19
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
903.971,78
7100
 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
20.100,00
7102
 
Prihodki od obresti
500,00
7103
 
Prihodki od premoženja
883.371,78
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
155.000,00
7111
 
Upravne takse in pristojbine
155.000,00
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
326.000,00
7120
 
Globe in druge denarne kazni
326.000,00
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
751.300,00
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
751.300,00
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.518.177,41
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
1.518.177,41
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720.000,00
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
720.000,00
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
720.000,00
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
730.182,57
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
730.182,57
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
460.984,49
7401
 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
221.198,08
7403
 
Prejeta sredstva iz javnih skladov
38.000,00
7404
 
Prejeta sredstva iz javnih agencij
10.000,00
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
7413
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
0,00
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.053.852,50
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.789.399,03
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
930.788,72
4000
 
Plače in dodatki
751.541,50
4001
 
Regres za letni dopust
28.385,58
4002
 
Povračila in nadomestila
67.170,00
4003
 
Sredstva za delovno uspešnost
20.000,00
4004
 
Sredstva za nadurno delo
56.000,00
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
7.691,64
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
136.628,01
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
68.216,00
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
55.811,00
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
752,00
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
805,01
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
11.044,00
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.509.947,87
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
374.475,93
4021
 
Posebni material in storitve
75.695,00
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
179.950,00
4023
 
Prevozni stroški in storitve
180.005,49
4024
 
Izdatki za službena potovanja
14.735,00
4025
 
Tekoče vzdrževanje
2.163.607,10
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
109.622,75
4027
 
Kazni in odškodnine
2.000,00
4029
 
Drugi operativni odhodki
409.856,60
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
38.600,00
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
38.600,00
409
 
REZERVE
173.434,43
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
100.000,00
4091
 
Proračunska rezerva
70.000,00
4093
 
Sredstva za posebne namene
3.434,43
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.357.246,90
410
 
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.338.300,00
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
20.000,00
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000,00
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.310.300,00
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
373.605,90
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
373.605,90
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.620.341,00
4130
 
Tekoči transferi občinam
600,00
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
45.000,00
4132
 
Tekoči transferi v javne sklade
2.265,00
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
1.553.000,00
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
19.476,00
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.698.606,57
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.698.606,57
4200
 
Nakup zgradb in prostorov
0,00
4201
 
Nakup prevoznih sredstev
4.300,00
4202
 
Nakup opreme
152.200,00
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
90.134,90
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.060.024,56
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.440.678,56
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
1.303.566,63
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
647.701,92
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
208.600,00
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
163.600,00
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
163.600,00
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
45.000,00
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
45.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.021.997,74
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
5.000,00
7500
 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
5.000,00
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
1.600,00
440
 
DANA POSOJILA
0,00
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
1.600,00
4410
 
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
1.600,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.400,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
90.000,00
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
90.000,00
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
90.000,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
305.555,24
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
305.555,24
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
296.000,00
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
9.555,24
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.234.152,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–215.555,24
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.021.997,74
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2017 (konto 900900)
1.267.677,69
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen
V Odloku se v 10. členu spremeni 5. točka tako, da se glasi:
»(5) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2018 je določen v višini 100.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 034-2/2018-15
Bled, dne 5. junija 2018
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.
Priloga:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/

AAA Zlata odličnost