Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2092. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 6418.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
Št. 371-365/2018
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12, 49/15, 76/15 in 99/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na javnih parkiriščih:
– v Žusterni, ki obsega zemljišča s parc. št. 4580/7, 6517/0 in 6515/2 vse k.o. Semedela ter zemljišča s parc. št. 3/8, 3/9 in 3/10 vse k.o. Morje;
– v Pobegih, ki obsega zemljišče s parc.št. 2521/4 in 2522/0 obe k.o. Bertoki ter
– pod deteljico, to je pod nadvozom glavne ceste G1-11 odsek 1475 (Slavček – Luka Koper), ki obsega zemljišča s parc. št. 1527/1, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1554/22, 1554/25, 1554/26, 1554/30, 1554/31, 1554/32, 1551/2, 1551/6, 1550/21, 1550/47 in 1550/57, 1550/43, 1550/56, 1468/1, 1468/2, 1549/2 in 1549/3 vse k.o. Koper; 
– Na Markovcu pri Osnovni šoli Anton Ukmar, ki obsega zemljišče s parc. št. 352/4 k.o. Semedela. 
2. 
Cilji uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov ter drugim uporabnikom v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– pogoje uporabe parkirišča;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2 tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-365/2018
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull'introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” 
N. 371-365/2018
Capodistria, 1 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino ufficiale, n. 45/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12, 49/15, 76/15 e 99/15) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale, n. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 31 maggio 2018, ha approvato la
D E L I B E R A 
sull'introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” 
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa i parcheggi pubblici di:
– Giusterna, che comprende le particelle catastali n. 4580/7, 6517/0 e 6515/2, tutte C.c. Semedella e i terreni sulle particelle catastali n. 3/8, 3/9 e 3/10, tutte C.c. mare;
– Pobegi, che comprende i terreni sulle particelle catastali n. 2521/4 e 2522/0, entrambe C.c. Bertocchi, nonché
– sotto lo snodo, ossia sotto il cavalcavia della strada principale G1-11, tratto stradale 1475 (Slavček – Porto di Capodistria), che comprende le particelle catastali n. 1527/1, 1554/11, 1554/12, 1554/13, 1554/22, 1554/25, 1554/26, 1554/30, 1554/31, 1554/32, 1551/2, 1551/6, 1550/21, 1550/47 e 1550/57, 1550/43, 1550/56, 1468/1, 1468/2, 1549/2 e 1549/3, tutte C.c. Capodistria; 
– Monte San Marco, presso la scuola elementare Anton Ukmar, che comprende il terreno sulla particella catastale n. 352/4, C.c. Semedella. 
II 
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici commerciali, amministrativi ed altri la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate ai veicoli.
III 
Con delibera di cui all’art. 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il metodo di controllo automatizzato dell'entrata ed uscita dei veicoli;
– le condizioni dell'uso del parcheggio;
– la possibilità di abbonamento per il parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio e del regime nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 della presente delibera, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
IV 
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto III entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-365/2018
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti