Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči, stran 6396.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služba varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13),Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13 in 98/15) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/14) (v nadaljevanju odlok).
2. člen 
Črta se štiriindvajseti odstavek 8. člena odloka.
3. člen 
Doda se 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(opravljanje drugih nalog v skladu s predpisi) 
Izvajalec opravlja tudi naslednje naloge:
1. Vodi kataster javne kanalizacije.
2. Izdaja smernice in mnenja k načrtovanju predvidene prostorske ureditve ter medobčinskim in občinskim prostorskim aktom.
3. Pripravlja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev in soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju, geodetski dejavnosti ter tehničnem pravilniku upravljavca. Pripravljena soglasja izdaja občinska uprava.
4. Sodeluje kot strokovni sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega omrežja, pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega kanalizacijskega omrežja ter postopkih pridobivanja uporabnih dovoljenj.
5. Pripravlja in izvaja občinski program razvoja kanalizacijskega sistema.
6. Stroški nalog iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke bremenijo občinski proračun.«
4. člen 
V prvem odstavku 29. člena se doda besedilo: »v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«.
Za tretjim odstavkom 29. člena odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, vključujejo storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic in storitve prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter čiščenja na KČN. Ločeno se na računu prikazuje omrežnina, cena opravljanja storitev ter okoljska dajatev.
Omrežnina vključuje stroške amortizacije infrastrukture ali najema te infrastrukture na območju občine, stroške zavarovanja infrastrukture in stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo.
Cena storitve prevzema in čiščenja na KČN vključuje neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne proizvajalne stroške, splošne nabavno-prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljenih storitev, druge poslovne odhodke in donos na vložena poslovno potrebna sredstva.
Ostali stroški, vezani na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave do 50 PE, se obračunajo po vsakokrat s strani občinskega sveta potrjenem ceniku drugih storitev režijskega obrata in predstavljajo naslednje storitve:
– izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za naprave, ki imajo v skladu z zakonodajo ustrezne certifikate in izjave o skladnosti – izraženo v EUR za enkratno storitev,
– izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ocena obratovanja za naprave, ki nimajo v skladu z zakonodajo ustreznih certifikatov in izjav o skladnosti – izraženo v EUR za enkratno storitev,
– izdelava potrdila in priloge k potrdilu, v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav – izraženo v EUR na potrdilo.«
V nadaljevanju člena se odstavki ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
Doda se 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(posebne storitve) 
(1) Izvajalec javne službe zagotavlja odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.
(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.
(3) Za druge posebne storitve (kot je izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za naprave, ki imajo v skladu z zakonodajo ustrezne certifikate in izjave o skladnosti – izraženo v EUR za enkratno storitev, izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ocena obratovanja za naprave, ki nimajo v skladu z zakonodajo ustreznih certifikatov in izjav o skladnosti – izraženo v EUR za enkratno storitev, izdelava potrdila in priloge k potrdilu, v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav – izraženo v EUR na potrdilo po veljavnem ceniku storitev ipd.), ki jih opravlja izvajalec in niso del gospodarske javne službe, izvajalec izdela cenik, ki ga predloži v potrditev občinskemu svetu. Prihodki od teh storitev znižujejo lastno ceno javne službe.«
6. člen 
V 49. členu odloka se doda druga alineja, ki se glasi:
»– subvencija občine kot razlika med potrjeno in zaračunano ceno javne storitve, ki jo krije proračun občine,«
7. člen 
Spremeni se šesti odstavek 52. člena odloka in se po novem glasi:
»(6) Cena storitve za odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih površin in streh ter storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se bo oblikovala po dokončni vzpostavitvi evidenc do 1. 1. 2019.«
8. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 9000-0004/2018-12
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost