Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018, stran 6375.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 29. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2018 dolgoročno zadolži v višini do 69.631,00 za sofinanciranje projektov po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO -1).
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-29/2018-195
Črenšovci, dne 7. junija 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost