Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno, stran 6371.

  
Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 40/17) na 25. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
1. člen 
(1) V prilogi 2 se v vrstici CE 20 pod sklop 'Splošne usmeritve' doda besedilo:
»Do sprejema OPPN so dovoljene gradnje novih objektov kot dozidave in nadzidave za potrebe dejavnosti v obstoječih objektih.
Dovoljeni faktor zazidanosti (FZ) je 0,8.«
(2) V prilogi 2 se v vrstici CE 20 pod sklopom 'Usmeritve s področja varstva pred poplavami' celotno obstoječe besedilo nadomesti z besedilom:
»Vsi posegi na poplavna območja ter na vodna in priobalna zemljišča vodotoka Cerknica morajo biti skladni s področno zakonodajo in v skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem (Uradni list RS, št. 118/05)«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2017-13
Cerkno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost